Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 3043-2018
                                 Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е    № 101
                                       гр.Видин, 13.03.2019 год.
 
                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А
Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично
заседание на тринадесети февруари
през две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                     Председател: Нина Николова
 
при секретаря  М.П. като разгледа докладваното от съдия  Нина Николова гр.дело №3043 по описа за 2018 г. , за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 341 от ГПК за делба на недвижими  имоти  с правно основание чл.69 ЗН и чл.34 ЗС .
 Постъпила е искова молба от Л. Б. З. ***, против Е.Б.С. *** за допускане на делба на съсобствени недвижими имоти , представляващи  земеделски земи, придобити по наследство от родителите на страните.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответника, който в срока по същия текст е подал   отговор.   Излагат, че не оспорва допускането на делба, правата в съсобствеността и желае доброволното уреждане на спора. 
Съдът, като взе предвид липсата на спор между страните по изложените факти и обстоятелства, и доказателствата по делото, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:
Не се спори, че  страните са деца на Б. С. Г. ,починал на 17.02.1985г. , б.ж.на с.Г., обл.Видин –Акт за смърт №0005/18.02.1985г., и З. Г.Г., починала на 01.10.2009г. Не се спори , а е видно и от Решение  №14691/28.07.1999г. , по преписка 00312/24.01.1992г. на ПК Брегово на наследниците на Б. С. Г. е възстановено правото на собственост върху земеделски имоти в землището на с.Г.- нива от 7.520 дка , четвърта категория, м. Ливадски кладенец, имот №005008 по плана за земеразделяне; нива от 6.000 дка четвърта категория, м.Татарица, имот №014090 по план за земеразделяне, нива от 6.000 дка пета категория, м.Попойка, имот № 017038 по плана за земеразделяне, нива от 6.490,четвърта категория, м.Видровец, имот №019003 по плана за земеразделяне,  нива от 6.509 дка ,пета категория, м.Суходол, имот № 027104 по плана за земеразделяне.   С Решение  №15097/28.07.1999г. , по преписка 40130/05.09.1995г. на ПК Брегово на  З. Г.Г.  е възстановено правото на собственост върху нива от 9.890 дка , пета категория, м. Корниш, имот №008054 по плана за земеразделяне; нива от  3.000 дка четвърта категория, м.Оградите, имот №013076 по плана за земеразделяне, нива от 6.000 дка четвърта категория, м.Татарица, имот № 014089 по плана за земеразделяне, нива от 7.001, пета категория, м. Попойка,имот №017011 по плана за земеразделяне, които земи са в същото землище.
       Предвид изложеното , Съдът намира, че следва да бъде допусната делба на вещите , предмет на производството с права по ½ ид.ч. за всеки от съделителите.
        Воден от горното , Съдът
                                                                     Р Е Ш И :
ДОПУСКА да бъде извършена делба между Л. Б. З. с ЕГН: ********** и адрес ***,   и  Е.Б.С. с ЕГН: ********** и адрес ***, на следните недвижими  имоти, останали  в наследство от  Б. С. Г. ,починал на 17.02.1985г. , б.ж.на с.Г., обл.Видин –Акт за смърт №0005/18.02.1985г., и З. Г.Г., починала на 01.10.2009г:  нива от 7.520 дка , четвърта категория, м. Ливадски кладенец, имот №005008, нива от 6.000 дка четвърта категория, м.Татарица, имот №014090, нива от 6.000 дка пета категория, м.Попойка, имот № 017038, нива от 6.490,четвърта категория, м.Видровец, имот №019003,  нива от 6.509 дка ,пета категория, м.Суходол, имот № 027104 , нива от 9.890 дка , пета категория, м. Корниш, имот №008054 , нива от  3.000 дка четвърта категория, м.Оградите, имот №013076, нива от 6.000 дка четвърта категория, м.Татарица,  имот № 014089, нива от 7.001, пета категория, м. Попойка, имот №017011 , всички по плана за земеразделяне на землището на с.Г., с права по ½ ид.ч. за Л. Б. З. и за  Е.Б.С..
      Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на страните.
     
РАЙОНЕН СЪДИЯ: П
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:
Версия за печат
Свързани страници