Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Контакти

                               К О Н Т А К Т И

 

         Административен секретар         094 / 600-782,

                                                          факс 600 791

         Регистратура                              094 / 600-797

         Бюро съдимост                           094 / 600-796

         Гражданско деловодство            094 / 600-795

         Гражданско деловодство            094 / 600-793

         Наказателно деловодство           094 / 601-481

         Системен администратор            088 / 896-48-21

         Главен счетоводител                  094 / 600-737

         ДСИ- канцелария                        094 / 600-792

 

         Email - rs_vidin@yahoo.com

        

         Съдебно изпълнение - dsividin@abv.bg

още...
Банкови сметки

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

- транзитна: BG84 CECB 9790 31D5 9657 00

използва се за плащания към Районен съд Видин на всички видове държавни такси, като най-често използваните такси за услуги са: за издаване на заповед, за издаване на удостоверение, за издаване на свидетелство за съдимост, за издаване на препис от документ, молба за издаване на изпълнителен лист, по заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, по заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска, неоценими искове, молба за промяна на име, жалби срещу административни актове от ЮЛ с нестопанска цел  и ФЛ, които не са търговци, жалби срещу административни актове от ЮЛ със стопанска цел  и ФЛ- търговци по смисъла на ТЗ, жалби срещу административни актове за касационни жалби, по молби за развод, по дела за делба, при отхвърляне на молби за делба, за подобрения, искани във формата на възражения, във всички не упоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, по тъжби, по които се образуват наказателни дела , граждански искове по които се образуват наказателни дела, частни жалби по граждански дела, частни жалби по наказателни дела, молби за реабилитация, молби за отказ от наследство, молба за обезпечаване на бъдещ иск,  молба за обезпечаване на доказателства, за обжалване пред въззивна инстанция, молба за издаване на документ-удостоверение, препис от документ  

 

- набирателна: BG91 CECB 9790 33D5 9657 00

използва се за плащания към Районен съд Видин на суми, както следва: по изпълнителни дела в Съдебно изпълнителна служба, депозити за вещи лица,за експеризи, за особени представители, засвидетели и др.,  парични гаранции

 

Банковият идентификационен код (BIC) на Централна Кооперативна Банка е CECBBGSF

още...