Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по НОХД № 1254-2014

                                            О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

                                            

                                             гр.Видин, 23.10.2014г.

 

                                     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

                                      

   Видински районен съд, наказателна колегия, в закрито заседание на двадесет и трети октомври  през  две хиляди и четиринадесеа година, в състав:

                                                                           

                                                                       Председател: Андрей Дечев

 

като изслуша докладваното от съдия Андрей Дечев ЧНД № 1254 по описа на Видински районен съд за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

        

        Производството е по реда на чл.  111, ал. 3 от НПК.

        Делото е образувано по жалба на П.Е.М. *** против постановление №. 3071/19.09.2014г. на наблюдаващия прокурор от РП- Видин по ДП № 1301/2013г.на РУ – Видин , с което е отказано връщане на веществено доказателство – л.а. „БМВ”, модел ”525 TDS” с ДК№ ВР 3388 ВС, като досъдебното производство е образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 345а, ал.1 от НК.

         В жалбата се излагат доводи относно нуждата от иззетото веществено доказателство. Поради изложеното се иска отмяната на атакуваното постановление на РП – Видин за отказ да бъде върнато същото като незаконосъобразно и необосновано.

         Съгласно чл.111 ал.2 НПК веществените доказателства могат да се върнат  на правоимащите лица само ако това няма да затрудни разкриването на истината по делото и не са предмет на административно нарушение. Съответно мотивите на постановлението на прокурора, с което се връща или се отказва връщането на налично по делото веществено доказателство, следва да съдържат обсъждане на тези въпроси и формулиране на правни изводи по тях. Такова обсъждане в обжалваното постановление липсва.

        Съдът приема, че отказът за връщане на веществено доказателство с мотива, че може да възникне необходимост от извършване на нови процесуални действия е незаконосъобразен, при положение, че е извършена механоскопна експертиза, разпитани са свидетели, извършен е оглед на местопроизшествие. Очевиден е и възприетия от прокурора правен извод относно процесуалноправното положение на тези вещи, тъй като с обжалвания отказ той приема, че автомобилът следва да се съхранява до приключване на наказателното производство именно в качеството му на веществено доказателство.

                 Наказателното производство е образувано на 15.11.2013 г.

                 По делото няма привлечени обвиняеми лица, правоимащият е свидетел по делото и е представил копие от договор за покупко-продажба на автомобила с нотариална заверка на подписите.

Съгласно чл. 84 ал. 1 - 6 от ЗМВР, съответно чл. 69а от ЗМВР /отм./ полицейските органи могат да изземват временно вещ, за която има сигнал за издирване в ШИС и/или в информационните фондове на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол).  Лицето, в което се намира издирваната по ал. 1 вещ, се поканва да я предаде доброволно. За доброволното предаване на вещта се съставя протокол, който се подписва от лицето, което предава откритата вещ. Копие от протокола се предоставя на лицето. При отказ на лицето да предаде вещта по ал. 1 тя се изземва, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от лицето, в което е открита вещта, и от един свидетел. Копие от протокола се предоставя на лицето. Отказът или невъзможността на лицето да подпише протокола по ал. 2 или 3 се удостоверява с подпис на един свидетел. За срока на временното изземване вещта се съхранява в съответната структура на МВР, в която е предадена или иззета. След съставяне на протокола по ал. 2 или 3 той се представя незабавно, но не по-късно от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в окръжната прокуратура по местопредаването или изземването на вещта. За предаването или изземването се уведомява държавата членка, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол.         Съгласно чл. 84, ал. 9 от ЗМВР в случаите по ал. 8, т. 1 – 3 вещта се предава по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за целите на наказателното производство.Липсва такъв протокол и липсва утвърждаване от съответната окръжна прокуратура, както и протокол да предаване на вещтта на органите на досъдебното производство. Отказът да се върне вещественото доказателство е незаконосъобразен.

Независимо от горното, за да се постанови отказ за връщане на веществено доказателство по реда на чл.111 ал.2 НПК следва във всички случаи вещта да се държи от органите на досъдебното производство на законно основание, т.е. тя да е била иззета по установения от закона ред. В процесния случай в протокола за извършен оглед на местопроизшествие вещта е била огледана и описана, но никъде не е отразено , че е иззета или предадена доброволно. Липсва оформен протокол за претърсване и изземване. Липсва и последваща съдебна санкция на това действие, дадена по реда на чл.161 ал.2 НПК. Затова следва да се приеме, че задържането на вещта като веществено доказателство вещ е незаконосъобразно, поради всеки отказ за връщането и е също незаконосъобразен.

Обжалваното постановление е незаконосъобразно и следва по повод подадената срещу него жалба да се отмени, на основание чл.111 ал.3 НПК.

 На основание изложеното Съдът

 

 ОПРЕДЕЛИ :

 

ОТМЕНЯ постановление №. 3071/19.09.2014г. на наблюдаващия прокурор от РП- Видин по ДП № 1301/2013г. на РУ – Видин, с което е отказано на П.Е.М. ***  връщане на веществено доказателство – л.а. „БМВ”, модел ”525 TDS” с ДК№ ВР 3388 ВС и вместо това ПОСТАНОВЯВА да се върне на П.Е.М. иззетата от него като веществено доказателство вещ на отговорно пазене.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници