Главна » Справки по дела » решение по гр.д. № 1407-2012
Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Юли 2017 (178)
Юни 2017 (171)
Май 2017 (189)
Април 2017 (190)
Март 2017 (203)
Февруари 2017 (177)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1407-2012

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 498

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр. В.,  08.11.2012г.

 

          В.ският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав в публичното заседание на  десети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                  Председател: М. С.

 

при секретаря П. Й. и в присъствието на прокурора М. Каменова след като разгледа докладваното от съдия С. гр. дело № 1407 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Искът е с правно основание чл. 135, ал. 2  от СК.

          Ищцата В.Р.М. *** е предявила иск против Районна прокуратура – В. и Дирекция „Социално подпомагане” – В. за възстановяване на родителските права по отношение на детето Г. В. Р.. Посочва, че с решение по гражданско дело № 312/2008г. по описа на ВРС е била лишена от родителски права по отношение на децата Г. и В.. С решение по гражданско дело № 2163/2009г. ВРС е възстановил родителските права по отношение на детето В.. Поддържа, че обстоятелствата по отношение на детето Г. са се променили, а именно: битовото и социалното  положение се е подобрило, редовно поддържа контакт с детето, има капацитет и изградения умения за позитивно родителстване.

          В едномесечния срок за отговор от ответника Районна Прокуратура В. не е постъпил отговор със становище по иска. В съдебно заседание представителят на  РП – В. е заявил, че искът е основателен и следва да се уважи.

          В едномесечния срок от Д”СП” В. не е постъпил отговор на исковата молба.

          По делото са събрани писмени и гласни доказателства, назначен и изслушан е социален доклад от Д”СП” – В..

          Съдът, като се запозна с доказателствата по делото установи следното от фактическа и правна страна :

          От удостоверение за раждане /дубликат/, издадено на 21.06.2012г. от Община В., се установява, че ищцата В.Р.М. е майка на детето Г. В. Р. с ЕГН **********, а бащата е неизвестен.

           От представения по делото социален доклад, изготвен от социалния работник при Д”СП”, отдел ”Закрила на детето” – В., се установява, че детето Г. от раждането си двукратно е настанявано в специализирана институция ДМСГД – В.. С решение № 1245/22.12.2006г. по гр.д. № 1410/2006г. по описа на ВРС детето е било настнанено в семейството на лелята по майчина линия. С решение по гр.д. № 1635/2007г. ВРС е прекратил настаняването на детето в семейството на лелята поради изявено желание на майката да полага грижи за детето в семейна среда. В процеса на следреинтеграционно наблюдение, е констатирано, че майката упражнява физическо насилие върху децата си, поради което същите спешно са изведени от семейството и са настанени н ДДЛРГ „Хр. Б.” – с. Н. с.. С решение по гр.д. № 312/2008г. на ВРС, ищцата е лишена от родителски права по отношение на децата Г. и В.. С решение по гр.д. № 2163/2009г. ВРС е възстановил родителските права на ищцата по отношение на детето  В..

          Социалният работник е посочил, че поради заявено от ищцата желание да полага грижи за децата си в семейна среда, й е издадено Направление за ползване на социална услуга – КСУДС – В. за повишаване на родителския й капацитет и за възстановяване  и подобряване на връзката и изграждане на устойчивост във взаимоотношенията между децата и майката.

          Както от социалния доклад, така и от доклада на КСУДС, се установява, че В.Р. е придобила умения да коригира поведението си към децата, без да губи контрол и да използва насилие. Има изградена емоционална връзка на привързаност между детето Г., майката и останалите деца. По време на престоя на детето в специализирана институция майката редовно го е посещавала. Празничните и почивните дни, както и ваканциите, Г. е прекарвала със семейството си. При посещение на детето при психолога в КСУДС, същото е изразило своето желание да бъде постоянно при майка си. Връзката родител – дете не е прекъсната.

          Становището на социалния работник в социалния доклад, потвърдено в съдебно заседание е, че при ищцата не се наблюдава  синдром на родителско отчуждение. Същата проявява желание да полага грижи за детето Г.. Осъзнава отговорностите и ангажиментите при отглеждането и възпитанието на дъщеря си. Задоволява базовите потребности на децата, не проявява насилие спрямо тях. Според социалния работник в интерес на детето Г. е да бъде отглеждана в семейна среда заедно с братята и сестрите си и родителските права на ищцата по отношение на детето следва да бъдат възстановени, тъй като са отпаднали обстоятелствата, поради които същата е лишена от тези права.

          Изслушано в с.з. на 10.10.2012г. детето е заявило, че желае да бъде отглеждано от майка си. Детето посочва, че майка му добре се грижи за него и за останалите деца и не упражнява физически тормоз върху тях.

          Разпитаната по делото св. Б. – сестра на ищцата посочва, че  ищцата се грижи добре и за четирите си деца. Свидетелката посочва, че ищцата поддържа непрекъснато контакти с детето Г.. Полага адекватни грижи за децата и задоволява ежедневните им нужди. Ищцата не упражнява физическо насилие върху децата.           

            При така установената фактическа обстановка, Съдът прави следните правни изводи:

          От събраните по делото доказателства се установи по категоричен начин, че ищцата е лишена от родителските права по отношение на детето Г. В. Р..

          Лишаването на родителя от правата му върху неговото дете е крайна мярка за защита на последното, която следва да се прилага при доказана нужда. Основание за налагането й са случаи, в които с поведението си родителят създава риск за отглеждането и възпитанието на ненавършилото пълнолетие дете, или хипотези, в които е демонстрирано пълно равнодушие и незаинтересованост за живота и развитието на детето. Друга предпоставка за лишаване на родителя от права, е наличие на субективно отношение към това негово поведение. То трябва да е осъзнато, а не плод на обективни пречки, осуетяващи съществуването на обичайните и дължими отношения.

          Въз основа на събраните гласните и писмени доказателства, както и на представения по делото социален доклад, безспорно се установи, че лишеният от родителски права родител е запазил личните си контакти с детето Г.. Връзката родител – дете не е прекъсната.Установено е също, че майката е изградила необходимия родителски капацитет да полага адекватни грижи за детето си в семейна среда. С помощта на предоставените й социални услуги и обучение за позитивно родителстване същата е придобила умения да коригира поведението си по отношение на децата, без да губи контрол и да използва насилие. Има изградена емоционална връзка на привързаност между детето Г. и майката, която полага грижи и за останалите си деца. Ищцата задоволява базовите потребности на децата си, което се установи както от приетия по делото социален доклад, така и от събраните гласни показания на св. Б.. Поведението на майката вече не представлява опасност за личността, здравето, възпитанието и развитието на детето. Същата е повишила необходимия родителски капацитет да отглежда и възпитава децата си, съобразно установените социални и морални правила, поради което и в интерес на детето е  да бъде отглеждано в биологичното му семейство от неговата майка. Описаното по-горе е доказателство за настъпилото изменение от постановяването на решението за лишаване от родителски права на майката В.М. и че същата е в състояние да упражнява родителските си права по отношение на детето Г., както и да осигурява условия за правилното физическо и психическо развитие и възпитание на същото.

          Лишаването от родителските права представлява цялостно отнемане на правомощията на родителя В.Р.М. по отношение на детето Г., но основанията за налагане на тази крайна мярка са отпаднали, поради което предявеният иск за възстановяване на родителските права по отношение на малолетното дете е основателен и като такъв ще следва да бъде уважен.

          Воден от горното, Съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

          ВЪЗСТАНОВЯВА упражняването на родителските права на В.Р.М. ***, със съдебен адрес: гр. В., ул. “А. II” №3, ет.1, офис 8 по отношение на малолетното дете Г. В. Р. с ЕГН **********.

          Решението може да бъде обжалвано пред ВОС  в двуседмичен срок от връчването му на страните.

          След влизане на решението в сила препис от него да се изпрати на Община – В. за вписване.

                            

 

         

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:  М.С.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници
  • решение по гр.д. № 1662-2012
  • решение по гр.д. № 1663-2012
  • решение по гр.д. № 427-2012
  • решение по гр.д. № 1373-2012
  • решение по гр.д. № 50-2013