Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Правила за публикуване на съдебни актове

 УТВЪРЖДАВАМ!

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

/ Д. Димитров/

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПУБЛИКУВАНЕТО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ в РАЙОНЕН СЪД гр. ВИДИН

 

 

Тези правила уреждат практическото изпълнение на задълженията на Видинския районен съд по чл. 64 от Закона за съдебната власт и имат за цел да осигурят прозрачност в работата на съда и оповестяване на създадената съдебна практика с оглед повишаване ефективността на правораздаването и улеснение на гражданите.

В Интернет –страницата на съда се публикуват  незабавно, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, всички съдебни актове на правораздаване  и онези, които слагат край или препятстват по –нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт / решение, присъда,определение, разпореждане /.

Публикуват се пълните съдебни актове – мотиви и диспозитив. Диспозитива на присъдата се публикува веднага след обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им.

Публикуват се без мотиви съдебните актове в  случаите на чл. 64 ал.2 от закона за съдебната власт – актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата  / дела за нищожност и унищожаемост на брака, за прекратяване на брака с развод , за установяване факта на раждането и смъртта , за настаняване на принудително лечение/, както и присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати- чл. 263 ал.1 и 2 НПК и съдебни актове, постановени по производства , разглеждани при изключване на публичността- чл. 136, ал.1 от ГПК.

При публикуване на съдебните актове / мотиви и диспозитив или само диспозитив/ се обезличават имената, ЕГН  и адреси на физическите лица, участници в процеса , а когато данните за професия, религиозна идентичност, етническа принадлежност , здравен и социален статус , въпреки  заличаването на останалите данни, биха идентифицирали физическото лице , на обезличаване подлежат и те.

Не подлежат на обезличаване двете имена на районния съдия, постановил съдебния акт.

Не се публикуват, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството -  определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК ,  съдебните актове, постановени в охранителни, частни граждански  и частни наказателни производства/ актове в обезпечителния процес, разпореждания за издаване на заповеди по чл. 417 ГПК и чл. 410 ГПК , актове , свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата , разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора, актове, на които е поставен гриф за сигурност и др. /.

При нужда от конкретна преценка относно публикуване на даден съдебен акт  поради  особености на съдържащата се в него информация / напр. присъда по глава втора раздел осми от НК / съдията  докладчик по делото  следва да даде становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт .

Функциите по подбора и обезличаване на данните от съдебните актове и предаването им за публикация  се осъществяват от съдебните секретари, което задължение е вписано в длъжностната им характеристика.

Системният администратор извършва поместване на файловете с актове в интернет страницата  на Районен съд – Видин  и извършва поддръжка на публикацията.

На Интернет страницата на Районен съд гр. Видин се публикуват и са достъпни постановените през текущата и предходна  години съдебни актове. При липсата на достатъчно дисково пространство се снемат данните  на постановените през предходната година актове .

Настоящите правила влизат в сила от 15.11.2009 година.

Версия за печат
Свързани страници