Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Правила документооборот при връщане на такси

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д- В И Д И Н

 

 

 

УТВЪРДИЛ:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                               /Д.Димитров/

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

 

 

       І. ОБЩИ    ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Настоящите правила уреждат реда за възстановяване на недължимо

       платени държавни такси и се издават на основание чл.4б от Закона за

       държавните такси, във връзка със събираните от Районен съд-Видин

       държавни такси.             

 

       ІІ.МОЛБА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНА   

       ДЪРЖАВНА ТАКСА И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО Й

            1.Молбата за възстановяване на недължимо платена държавна такса се

       подава до председателя на Видинския районен съд  и се  подписва лично

       от вносителя на сумата съгласно платежния документ или от

       упълномощено от него лице.

            2.В молбата се посочват трите имена и ЕГН, а за юридическите лица

       наименование и БУЛСТАТ,  точен адрес и телефон  за кореспонденция,

       точния размер на сумата, която следва да се възстанови  и банкова сметка.

       Образец от молбата е достъпен за всички заинтересовани лица чрез

       публикуването му на електронната страница на съда и на хартиен

       носител в Регистратурата на  РС-Видин.

            3.Молбата се депозира в Регистратурата на съда или се изпраща по

       пощата на адрес: Районен съд, гр.Видин,п.к.3700,площад „ Бдинци” № 1.

            4.Към молбата задължително се прилага оригинал от платежния

        документ, пълномощно, ако е подадена от пълномощник и надлежно оформен документ/ удостоверение или писмо по образец/,удостоверяващи банката, IBAN  и името на титуляра/разпоредителя на банковата сметка, по която да се преведе подлежащата на възстановяване държавна такса.

             5.Постъпилата молба се предава на съдебния деловодител, който прави

        проверка дали сумата  не е използвана или използвана частично и

        отбелязва датата и  резултата  от проверката  върху молбата и  се подписва.

        За суми внесени за услуги, извършвани от Бюро „ Съдимост”, проверката и

        отбелязванията се извършват от съдебния деловодител в бюрото.

        За суми, внесени за услуги, извършвани от деловодство, проверката и

        отбелязванията  се извършват от съдебния деловодител в съответното

        деловодство.

              6.Когато съдебният деловодител установи, че сумата е  използвана или

        на възстановяване подлежи само част от посочената в молбата сума,

        съдебният деловодител посочва времето и начин на използването й

        изцяло или частично.

             7.В случай, че държавната такса е недължимо платена и подлежи на

        възстановяване, молбата с отбелязванията на съдебния деловодител с

        всички приложения, се предава на главния счетоводител, който след

        проверка поставя резолюция върху молбата дали таксата е налична и може

        да бъде възстановена, дата и подпис.

              8.Председателят на съда разпорежда възстановяването  на таксата,

        ако има основание за това.

        

        ІІІ.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА

        ТАКСА

              1.На основание разпореждането на председателя за възстановяване на

        недължимо платената държавна такса, главният счетоводител изготвя

        бюджетно платежно нареждане за връщането на недължимо платената

        държавна такса по банковата сметка посочена от вносителя в молбата за

        възстановяване на сумата.

              2.В случаите,когато в касата на съда няма достатъчно средства, а

        вносителят желае сумата да му бъде възстановена в брой, главният

        счетоводител изготвя бюджетно платежно нареждане за получаване на

        държавната такса по „сметка за наличности” на Видинския районен съд.

        При потвърждаването му от Висшия съдебен съвет, сумата се тегли в брой. Издава се разходен касов ордер, който се подписва от главния счетоводител и председателя, след което,при представяне на документ

        за самоличност, се  изплаща на вносителя

 

                                                 Изготвили:В.Кръстева-съдебен администратор

                                                                     Ст.Паунов-главен счетоводител

Версия за печат
Свързани страници