Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Май 2019 (79)
Април 2019 (154)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (136)
Януари 2019 (154)
Декември 2018 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Протокол на комисия конкурс АРХИВАР 2019
ПРОТОКОЛ

         Днес,15.05.2019 /петнадесети май две хиляди и деветнадесета/година, назначената със заповед № 164/15.04.2019 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
          ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ- съдия в Районен съд Видин
          МИЛЕНА СТОЯНОВА- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе първия етап на конкурса за длъжността „съдебен архивар“ в Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 146/01.04.2019 година-проверка за съобразност на документите на кандидатите с обявлението за конкурса.
          Постъпили са заявления за участие в конкурса с приложени документи от следните кандидати:
          1.ЮЛИЯНА НЕДКОВА СЛАВЧЕВА-заявление с вх. № 4368/12.04.2019 г.           
          2.НЕЛИ ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА-заявление с вх. № 4510/17.04.2019 г.
          3.ЦЕЦА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА-заявление с вх. № 4802/23.04.2019  г.
          4.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН-заявление с вх.№ 4811/23.04.2019 г.
          5.ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ-заявление с вх.№ 4885/24.04.2019 г.
          6.ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА-заявление с вх.№ 4985/30.04.2019 г.
          7.ЖАСМИНА ГЕНКОВА СЕРЧОВА-заявление с вх.№ 5081/02.05.2019 г.
          8.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА-заявление с вх.№ 5120/03.05.2019 г.
          9.КРИСТИНА МИЛКОВА СИМЕОНОВА-заявление с вх.№ 5146/07.05.2019 г.
          10.ВАЛЕРИЯ НАЧЕВА ПЕТРОВА-заявление с вх.№ 5291/09.05.2019 г.
          Комисията разгледа постъпилите заявления, провери приложени ли са всички необходими документи и прецени дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в заповедта за обявяване на конкурса и обявлението, публикувано на електронната страница на съда и в бр. 14 на вестник ВИДИН и поставено на таблото за съобщения на съда.
          Извършената документална проверка показа, че девет от  кандидатите са представили изискуемите документи и отговарят напълно на посочените в обявата изисквания, а един кандидат не отговарят на тези изисквания.
          Поради което комисията  
РЕШИ :

          ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса за длъжността „съдебен архивар“ в Районен съд –Видин, кандидатите:
          1.ЮЛИЯНА НЕДКОВА СЛАВЧЕВА
          2.НЕЛИ ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА
          3.ЦЕЦА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
          4.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН
          5.ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ
          6.ЖАСМИНА ГЕНКОВА СЕРЧОВА
          7.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
          8.КРИСТИНА МИЛКОВА СИМЕОНОВА
          9.ВАЛЕРИЯ НАЧЕВА ПЕТРОВА

          НЕ ДОПУСКА доучастие във втория етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодтство на Районен съд –Видин, кандидата:
          ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА-към заявлението не е приложена декларация по чл. 141 ал. 2 т. 1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.
         Допуснатите до участие във втория етап на конкурса следва да се явят на 03.06.2019 година в 10.00 часа на 4 етаж в сградата на Съда, пред кабинет № 30 за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване.
           Комисията обсъди и показателите, по които във втория етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
Р Е Ш И:

          Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на служба „Архив“;
         -мотиви за работа като съдебен архивар в орган на съдебната власт;
         -умения за работа с граждани;
         -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
         -компютърна грамотност;
          Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                        ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:

                                                        МИЛЕНА СТОЯНОВА:

                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници