Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
І етап-протокол на комисия конкурс ДЕЛОВ.2019
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодство на Районен съд –Видин, определена  със заповед № 92/12.02.2019 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1. ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА
          2. ДАНИЕЛА ДИНЕВА БОРИСОВА
          3. ПЛАМЕНА ВАНЬОВА ЦАНКОВА
          4. АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА
          5. ИВЕТА ДОБРИНОВА ИВАНОВА
          6. ЛЮБИСЛАВА СЕРЬОЖЕВА ОРБОВА
          7. АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
         Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 14.03.2019 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване.
Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на съдебния деловодител и в частност на съдебния деловодител в наказателно делеводство;
            -мотиви за работа като съдебен деловодител в орган на съдебната власт и в частност в наказателно деловодство;
            -умения за работа с граждани;
            -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
            -компютърна грамотност;
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
         1.ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА-към заявлението не е приложена декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата и декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         2.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         3.ЦВЕТЕЛИНА ЖИВОДАРОВА ТОДОРОВА-към заявленито не е приложено копие на трудова книжка.
         4.БЕАТРИС БОЯНОВА ПЕТРОВА-към заявлението не са приложени: декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата и декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ, документ за завършено образование, копие на трудова книжка, документ за компютърна грамотност. Към комплекта с документи е представено само копие на приложение към диплома за средно образование.
  На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници