Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Препис - протокол конкурс секретар ІІІ - 18.01.2019
ПРОТОКОЛ
На 18.01.2019 /осемнадесети януари две хиляди и деветнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
От участвалите в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация кандидати се явиха:
1.Анелия Любомирова Крумова
2.Гергана Тошкова Стефанова
3.Стефан Петров Ненчев
4.Албена Теофилова Милчева
5.Милена Севдалинова Евтимова
В обявения час 10:00 часа, комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин, пристъпи към събеседване с кандидатите.
……………………………………………………………………………
Комисията реши оценяването и класирането на кандидатите да се извърши на 18.01.2019 година от 14:30 часа.       
На 18.01.2019 година от 14:30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система в отделни таблици, неразделна част от настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
1. МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА – 139.50 точки;
2. СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ – 132 точки;
3. АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА - 124.70 точки
4. ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА - 120.20 точки;
3. АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА - 94.20 точки;
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                                 ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                                 ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                                 ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници