Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Обявление конкурс съд. деловодител-2019
Публикувано на 21.01.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност”съдебен деловодител-наказателно деловодство” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ,който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
    Специфични изисквания за заемане на длъжността  
    Кандидатът да има средно образование,отлични познания по Правилника за администрацията в съдилищата за работата на съдебния деловодител и в частност съдебния деловодител в наказателно деловодство, да притежава компютърна грамотност, познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури, да притежава умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност, способност за работа с граждани. 
    Начин на провеждане на конкурса- на два етапа
    Първи етап: по документи-допускане на кандидатите до участие в конкурса
    Втори етап: събеседване
    Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.156 ал.1т.1 и т.2 от  Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните,военните и апелативни  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на:свидетелство за съдимост;медицинско свидетелство за работа;медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
    Място и срок за подаване:
    Място: Сградата на съда-Видин,пл.”Бдинци” № 1 ,стая №12 , етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.
    Срок:Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
   Основни длъжностни задължения: Комплектова постъпилите и разпределени на съдията докладчик документи, по които се образуват наказателни дела, извършва вписвания в деловодните книги, изготвя призовки и съобщения по делото, с изключение на отложените, предоставя справки по делата, подготвя за доклад делата, следи за изтичане на процесуалните срокове, организира и поддържа подреждането на наказателните дела съгласно разпоредбите на ПАС.
  Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
  Минималният размер на основната заплата е 621 лева, минималният ранг е V-25 лв.
Версия за печат
Свързани страници