Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Март 2019 (159)
Февруари 2019 (139)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
І етап-протокол на комисия конкурс СЕКРЕТАРИ-2019
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ПРОТОКОЛ
         Днес, 02.01.2019 /втори януари две хиляди и деветнадесета/ година, назначената със заповед № 461/11.12.2018 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          АНДРЕЙ ДЕЧЕВ /резервен член/- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе първия етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 427/26.11.2018 година-проверка за съобразност на документите на кандидатите с обявлението за конкурса.
          Постъпили са заявления за участие в конкурса с приложени документи от следните кандидати:
          1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА-заявление с вх. № 13968/14.12.2018 г.           
          2.ИРЕНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА-заявление с вх. № 14181/20.12.2018 г.
          3.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА-заявление с вх. № 14244/21.12.2018  г.
          4.СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ-заявление с вх.№ 14331/27.12.2018 г.
          5.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА-заявление с вх.№ 14339/27.12.2018 г.
            6.МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА-заявление с вх.№ 14361/28.12.2018 г.
                   
          Комисията разгледа постъпилите заявления, провери приложени ли са всички необходими документи и прецени дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в заповедта за обявяване на конкурса и обявлението, публикувано на електронната страница на съда и в бр. 95 на вестник НИЕ и поставено на таблото за съобщения на съда.
          Извършената документална проверка показа, че кандидатите са представили изискуемите документи и отговарят напълно на посочените в обявата изисквания.
          Поради което комисията 
РЕШИ :
          ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, кандидатите:
          1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
          2.ИРЕНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
          3.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
          4.СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
          5.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА
          6.МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА
         Допуснатите до участие във втория етап на конкурса следва да се явят на 17.01.2019 година в 10.00 часа на 4 етаж в сградата на Съда, пред кабинет № 30 за провеждане на втория етап от конкурса-проверка бързината на писане/писане под диктовка-минимум 250 удара в минута,  правопис и пунктуация /граматически и стилово вярно изписване/.
           
На 18.01.2019 година допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят в 10.00 часа на 4 етаж в сградата на Съда, пред кабинет 30 за провеждане на третия етап на конкурса-събеседване.
           Комисията обсъди и показателите, по които във втория и третия етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
                                                       Р Е Ш И:
          Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -бързина на писане /писане под диктовка/-минимум 250 удара в минута;
         -познания по българска граматика;
         -правопис;
         -пунктуация;
            Оценяването на кандидатите на третия етап на конкурса ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -общи познания на нормативните актове, свързани с дейността на съдебната администрация и на съдебния секретар в частност;
         -мотиви за работа като съдебен секретар в РС-Видин;
         -умения за работа в екип;
         -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
          Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                        ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                        АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:


РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 461/11.12.2018 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
          2.ИРЕНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
          3.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
          4.СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
          5.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА
          6.МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 17.01.2019 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 18.01.2019 г. в 10.00 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
                                                             ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                             АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:
                                                             ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
Версия за печат
Свързани страници