Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
І етап-протокол на комисия конкурс ДЕЛОВ-СИС.2019
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен деловодител” в съдебно изпълнителна служба на Районен съд–Видин, определена със заповед № 460/29.11.2019 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1. ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА
          2. ПРОЛЕТКА СТЕФЧОВА КРЪСТЕВА
          3. ЕЛЕОНОРА ЛЮДМИЛОВА АСЕНОВА
          4. ЛИДИЯ ЛЮДМИЛОВА ПЕТРОВА
          5. ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА
          6. БОГОМИЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА
          7. ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 06.01.2020 година в 10.00часа пред кабинет № 430, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване, по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на съдебния деловодител и в частност на съдебния деловодител в СИС;
         -мотиви за работа като съдебен деловодител в орган на съдебната власт и в частност в съдебно изпълнителна служба;
         -умения за работа с граждани;
         -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
         -компютърна грамотност;

                                                           ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:
                                                            ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                            ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
         1.ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕТКОВА-към заявлението не е приложена декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 и визирани в чл. 141, ал. 2 т. 1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.
         2.БОРЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         3.ИВАНКА СТОЯНОВА ДЖУКЕЛОВА-липсва дата и подпис на заявлението и на декларациите по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата и по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         4.ДЕСИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.

                                                            ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:
                                                            ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                            ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Длъжностна характеристика - съд. деловодител СИС-2019
 
още...
Обявление конкурс съд. деловодител СИС-2019
Публикувано на 04.11.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен деловодител ” в Съдебно изпълнителна служба  на Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ,който ще се проведе при следните изисквания и начин:
Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
Кандидатът:
да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
Специфични изисквания за заемане на длъжността  
Кандидатът да има средно образование, отлични познания по Правилника за администрацията в съдилищата за работата на съдебния деловодител и в частност съдебния деловодител в Съдебно изпълнителна служба, да притежава компютърна грамотност, познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури, да притежава умения за
работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност, комуникативност,  дискретност,инициативност и лоялност, способност за работа с граждани. 
Начин на провеждане на конкурса- на два етапа
Първи етап: по документи-допускане на кандидатите до участие в конкурса
Втори етап: събеседване
Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
Място и срок за подаване:
Място: Сградата на съда-Видин,пл.”Бдинци” № 1 ,стая №12 , етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.
Срок:Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
Основни длъжностни задължения: Комплектова постъпилите и разпределени на съдията докладчик документи, по които се образуват дела, извършва вписвания в деловодните книги, изготвя призовки и съобщения по делото, с изключение на отложените, предоставя справки по делата, подготвя за доклад делата, следи за изтичане на процесуалните срокове, организира и поддържа подреждането на делата съгласно разпоредбите на ПАС.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
Минималният размер на основната заплата е 683 лева, минималният ранг е V-25 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Д.Цветков/ още...
ЗАПОВЕД-ВАКАНЦИЯ - 2019
 
още...
Препис протокол конкурс АРХИВАР ІІ
 
още...
Списък на недопуснатите кандидати конкурс АРХИВАР 2019
 
още...
Списък на допуснатите кандидати конкурс АРХИВАР 2019
 
още...
Протокол на комисия конкурс АРХИВАР 2019
 
още...
ЗАПОВЕД утвърждава изменения в прав.за случ.разпределение-2019
ЗАПОВЕД
№ 163
15.04.2019 година
На основание чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт
УТВЪРЖДАВАМ:
            
             ИЗМЕНЕНИЯТА на действащите вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд-Видин, както следва:
             Чл. 12 Разпределението по видове дела се извършва както следва:
             т. 3 наказателни дела-наказателни дела от общ характер /НОХД/; наказателни дело от общ характер-чл. 382 НПК /НОХД-чл. 382 НПК/; наказателни дела от частен характер /НДЧХ/; частни наказателни дела /ЧНД/; частни наказателни дела МН /мярка за неотклонение, производства по мерки за неотклонение; частни наказателни дела-ЗЗ /закон за здравето/; частни наказателни дела 23-25 НК /кумулации/; частни наказателни дело-производства по чл. 243 ал.4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК /ЧНД-чл. 243 ал. 4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК/ и административно наказателни дела /АНД/.
             В разпределението на посочените дела се включват всички наказателни състави:
             съдия Даниел Цветков-V състав, административен ръководител-председател
             съдия Пламен Петков-І състав
             съдия Вероника Станкова-ІІ състав
             съдия Мариела Йосифова-ІІІ състав
             съдия Андрей Дечев-ІV състав
             Чл.16
             т. 3. Прилагане на подбора чрез опция по „дежурство“
             -по частни наказателни дела-по искания на органите на досъдебното производство за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК, по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/, Закон за публичното предлагане на ценни книги /ЗППЦК/, Закон за електронните съобщения /ЗЕС/, искане по чл. 159а от НПК, Закон за специалните разузнавателни средства и Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.
             Изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                               /Д.Цветков/
още...
Обявление конкурс съд.архивар 2019
 
още...