Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
ЗАПОВЕД-ВАКАНЦИЯ - 2019
 
още...
Препис протокол конкурс АРХИВАР ІІ
ПРОТОКОЛ
         Днес, 03.06.2019 /трети юни две хиляди и деветнадесета/ година, назначената със заповед № 164/15.04.2019 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
          ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ-съдия в Районен съд Видин
          ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин
          проведе втория етап на конкурса за длъжността „съдебен архивар” в Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 146/01.04.2019 година- чрез събеседване  с всеки кандидат поотделно.
……………………………………………………………………………
            На основание извършеното оценяване и съгласно разпоредбата на чл.144 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, комисията  КЛАСИРА издържалите конкурса кандидати както следва:
            1.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА-100.50 точки;
            2.ЦЕЦКА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА-95.50 точки;
            3.ЖАСМИНА ГЕНКОВА СЕРЧОВА-93.50 точки;
            4.КРИСТИНА МИЛКОВА СИМЕОНОВА-92 точки;
            5.ВАЛЕРИЯ НАЧЕВА ПЕТРОВА-88.50 точки;
            6.ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ-83 точки;
            7.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН-75.50 точки;
            8.НЕЛИ ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА-69 точки;
            9.ЮЛИЯНА НЕДКОВА СЛАВЧЕВА-63 точки;
           
          Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл. 145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                        ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:/п/
                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:/п/
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:/п/ още...
Списък на недопуснатите кандидати конкурс АРХИВАР 2019
СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АРХИВАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН

         ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА-към заявлението не е приложена декларация по чл. 141 ал. 2 т. 1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.
        На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.


                                                        ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:

                                                        МИЛЕНА СТОЯНОВА:

                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
още...
Списък на допуснатите кандидати конкурс АРХИВАР 2019
СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АРХИВАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен архивар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 164/15.04.2019 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
           1.ЮЛИЯНА НЕДКОВА СЛАВЧЕВА
           2.НЕЛИ ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА
           3.ЦЕЦА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
           4.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН
           5.ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ
           6.ЖАСМИНА ГЕНКОВА СЕРЧОВА
           7.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
           8.КРИСТИНА МИЛКОВА СИМЕОНОВА
           9.ВАЛЕРИЯ НАЧЕВА ПЕТРОВА

        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 03.06.2019 година в 10.00часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване.                                                        ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:

                                                        МИЛЕНА СТОЯНОВА:

                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
още...
Протокол на комисия конкурс АРХИВАР 2019
ПРОТОКОЛ

         Днес,15.05.2019 /петнадесети май две хиляди и деветнадесета/година, назначената със заповед № 164/15.04.2019 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
          ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ- съдия в Районен съд Видин
          МИЛЕНА СТОЯНОВА- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе първия етап на конкурса за длъжността „съдебен архивар“ в Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 146/01.04.2019 година-проверка за съобразност на документите на кандидатите с обявлението за конкурса.
          Постъпили са заявления за участие в конкурса с приложени документи от следните кандидати:
          1.ЮЛИЯНА НЕДКОВА СЛАВЧЕВА-заявление с вх. № 4368/12.04.2019 г.           
          2.НЕЛИ ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА-заявление с вх. № 4510/17.04.2019 г.
          3.ЦЕЦА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА-заявление с вх. № 4802/23.04.2019  г.
          4.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН-заявление с вх.№ 4811/23.04.2019 г.
          5.ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ-заявление с вх.№ 4885/24.04.2019 г.
          6.ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА-заявление с вх.№ 4985/30.04.2019 г.
          7.ЖАСМИНА ГЕНКОВА СЕРЧОВА-заявление с вх.№ 5081/02.05.2019 г.
          8.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА-заявление с вх.№ 5120/03.05.2019 г.
          9.КРИСТИНА МИЛКОВА СИМЕОНОВА-заявление с вх.№ 5146/07.05.2019 г.
          10.ВАЛЕРИЯ НАЧЕВА ПЕТРОВА-заявление с вх.№ 5291/09.05.2019 г.
          Комисията разгледа постъпилите заявления, провери приложени ли са всички необходими документи и прецени дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в заповедта за обявяване на конкурса и обявлението, публикувано на електронната страница на съда и в бр. 14 на вестник ВИДИН и поставено на таблото за съобщения на съда.
          Извършената документална проверка показа, че девет от  кандидатите са представили изискуемите документи и отговарят напълно на посочените в обявата изисквания, а един кандидат не отговарят на тези изисквания.
          Поради което комисията  
РЕШИ :

          ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса за длъжността „съдебен архивар“ в Районен съд –Видин, кандидатите:
          1.ЮЛИЯНА НЕДКОВА СЛАВЧЕВА
          2.НЕЛИ ЦВЯТКОВА ДИМИТРОВА
          3.ЦЕЦА СЛАВЧЕВА МИХАЙЛОВА
          4.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН
          5.ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ
          6.ЖАСМИНА ГЕНКОВА СЕРЧОВА
          7.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
          8.КРИСТИНА МИЛКОВА СИМЕОНОВА
          9.ВАЛЕРИЯ НАЧЕВА ПЕТРОВА

          НЕ ДОПУСКА доучастие във втория етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодтство на Районен съд –Видин, кандидата:
          ИРИНА ЕВЛОГИЕВА КРУМОВА-към заявлението не е приложена декларация по чл. 141 ал. 2 т. 1 и 2 от Правилника за администрацията в съдилищата.
         Допуснатите до участие във втория етап на конкурса следва да се явят на 03.06.2019 година в 10.00 часа на 4 етаж в сградата на Съда, пред кабинет № 30 за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване.
           Комисията обсъди и показателите, по които във втория етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
Р Е Ш И:

          Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на служба „Архив“;
         -мотиви за работа като съдебен архивар в орган на съдебната власт;
         -умения за работа с граждани;
         -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
         -компютърна грамотност;
          Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                        ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ:

                                                        МИЛЕНА СТОЯНОВА:

                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
още...
ЗАПОВЕД утвърждава изменения в прав.за случ.разпределение-2019
ЗАПОВЕД
№ 163
15.04.2019 година
На основание чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт
УТВЪРЖДАВАМ:
            
             ИЗМЕНЕНИЯТА на действащите вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд-Видин, както следва:
             Чл. 12 Разпределението по видове дела се извършва както следва:
             т. 3 наказателни дела-наказателни дела от общ характер /НОХД/; наказателни дело от общ характер-чл. 382 НПК /НОХД-чл. 382 НПК/; наказателни дела от частен характер /НДЧХ/; частни наказателни дела /ЧНД/; частни наказателни дела МН /мярка за неотклонение, производства по мерки за неотклонение; частни наказателни дела-ЗЗ /закон за здравето/; частни наказателни дела 23-25 НК /кумулации/; частни наказателни дело-производства по чл. 243 ал.4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК /ЧНД-чл. 243 ал. 4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК/ и административно наказателни дела /АНД/.
             В разпределението на посочените дела се включват всички наказателни състави:
             съдия Даниел Цветков-V състав, административен ръководител-председател
             съдия Пламен Петков-І състав
             съдия Вероника Станкова-ІІ състав
             съдия Мариела Йосифова-ІІІ състав
             съдия Андрей Дечев-ІV състав
             Чл.16
             т. 3. Прилагане на подбора чрез опция по „дежурство“
             -по частни наказателни дела-по искания на органите на досъдебното производство за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК, по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/, Закон за публичното предлагане на ценни книги /ЗППЦК/, Закон за електронните съобщения /ЗЕС/, искане по чл. 159а от НПК, Закон за специалните разузнавателни средства и Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.
             Изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                               /Д.Цветков/
още...
Обявление конкурс съд.архивар 2019
Публикувано на 08.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен архивар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.
    Специфични изисквания за заемане на длъжността  
    Кандидатът да има средно образование, отлични познания по Правилника за администрацията в съдилищата за работата на съдебния архивар, да притежава умения и познания по приемане, подреждане и съхраняване на съдебна документация и разбиране на значението й за съдебната система, да притежава компютърна грамотност, познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури,  да притежава умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност.
    Начин на провеждане на конкурса - на два етапа
    Първи етап: по документи-допускане на кандидатите до участие в конкурса
    Втори етап: събеседване
          Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: автобиография; декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от Правилника за администрацията в съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
     Място и срок за подаване:
     Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.
     Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
          Основни длъжностни задължения: осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда;  приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;  приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация; води архивната книга; отговаря за съхраняването на предадените дела и документи; извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;  изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и и следи за срочното им връщане; отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата; извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител; участва в експертизата на ценността на документите в съда; подготвя и предава документи в териториалната дирекция "Архив"; издава преписи на съдебни актове по архивните дела;
   Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
   Минималният размер на основната заплата е 667.00 лева, минималният ранг е V-25 лв.
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Д.Цветков/

още...
Длъжностна х-ка съд.архивар
                                                                                   УТВЪРДИЛ: /п/
                                                                                   /Председател Д. Цветков/
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЛЪЖНОСТ: СЪДЕБЕН АРХИВАР
КОД  по НКПД 4415 3002
          І.Изисквания за заеманата длъжност:
 На длъжността съдебен деловодител се  назначава лице, което:
-има българско гражданство;
-е навършило пълнолетие;
-не е поставено под запрещение ;
-не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
-има завършено средно образование ;
-не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
            -притежава необходимите нравствени и професионални качества;
-притежава добри практически умения за работа със системен и приложен софтуер;
            -не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга,с лице ,с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 -не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист,търговски посредник ,ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество  или кооперация;
            -не е народен представител;
            -не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
          ІІ. Основни функции
Осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността  и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.
 
          ІІІ.Основни длъжностни задължения
            1.Приема от съдебните деловодства свършените през предходната година дела и приключените деловодни  книги;
            2.Приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела,  образувани от дейността на общата администрация;
            3.Води архивната книга;
            4.Отговаря за съхраняването  на предадените дела и документи;
            5.Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и  документи;
            6.Изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
            7.Води  дневник за извадените  от архива дела, по който следи за  връщането им;
            8.Отговаря за съхраняването на документи след изтичане на срока за
  съхраняване на делата;
            9.Извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок  на
  съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител;
10.Участва в експертизата на ценността на документите в съда;
11.Подготвя и предава документи в териториалната дирекция „Архив”;
12.Издава преписи на съдебни актове по архивните дела;
13.Докладва на административния ръководител или на съдебния администратор за административни пропуски и нарушения, които биха създали предпоставки за корупция, измами или нередности;
            14.Извършва и други дейности във връзка с функциите си, които  са    му възложени от административния ръководител или административния секретар.
       ІV.Отговорности
             1.Отлични познания по общи деловодни техники, работа със   стандартно офис оборудване;
          2. Много добри умения за работа с граждани и в екип;
          3.Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността на съответната служба;
            4.Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна     документация, както и за спазване на Етичния кодекс и вътрешните    правила, утвърдени от административния ръководител;
            5.Носи отговорност за административни пропуски и нарушения,     създаващи предпоставки  за корупция, измами и нередности.
   V.Организационни връзки
Длъжността съдебен архивар е изпълнителска. Съдебният архивар е пряко подчинен на административния ръководител и на административния секретар. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.
   
           Дата:                                                        
           Подпис: още...
2019 Ден на отворените врати - Прессъобщение

още...
Съдия Даниел Цветков встъпи в длъжност като Председател на Районен съд
Съдия Даниел Цветков встъпи в длъжност като Председател на Районен съд - Видин

        Днес 15.03.2019 година, Председателят на Окръжен съд Видин – г-н Васил Василев, в присъствието на всички районни съдии, официално подписа акта за встъпване в длъжност на новия Председател на Районен съд-Видин – съдия Даниел Цветков.

        Конкурсът за длъжността „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Видин, бе проведен след изтичане на два последователни мандата на съдия Даниел Димитров, който съгласно чл. 167, ал. 5 от ЗСВ няма право повече да заема тази длъжност. Председателят на Окръжен съд-Видин отправи благодарности към г-н Димитров и отчете приключването на неговото ръководство за напълно успешно.

        Новият председател бе избран с Решение по Протокол №8 от 05 март 2019 година.  Съдийската колегия на Висш съдебен съвет гласува единодушно с 11 гласа „за“ г-н Даниел Иванова Цветков, като обърнаха внимание на доброто познаване на магистрата относно работата на съда, както и ясната визия на представената от него концепция как да ръководи съда.

        Съдия Цветков е с най-висок ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и има над 19 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва като съдебен кандидат, преминава през следовател в Окръжна следствена служба – Видин, след което районен съдия в Районен съд – Видин, а по-късно и до момента на встъпването му като председател   –  заместник-председател на Районен съд Видин.

        В работата си като Председател на Районен съд - Видин, съдия Даниел Цветков ще запази и доразвие всички създадени до момента полижителни тенденции относими към организацията и дейността на съда, а като приоритет новият председател поставя акцент върху стратегическите цели на съда: качествено, срочно и достъпно правораздаване; развитие и квалификация на кадровия потенциал; повишаване на общественото доверие; непрекъснато подобряване на материално-техническата обезпеченост и развитие на информационните технологии в съда, борба с корупцията и противодействие на конфликт на интереси; мотивиране на съдиите и съдебните служители за повишаване на тяхната квалификация, провеждане на общи събрания на съдиите за обсъждане на възникнали проблеми.


„Връзки с обществеността“
15.03.2019г. още...