Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
ЗАПОВЕД утвърждава изменения в прав.за случ.разпределение-2019
ЗАПОВЕД
№ 163
15.04.2019 година
На основание чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт
УТВЪРЖДАВАМ:
            
             ИЗМЕНЕНИЯТА на действащите вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд-Видин, както следва:
             Чл. 12 Разпределението по видове дела се извършва както следва:
             т. 3 наказателни дела-наказателни дела от общ характер /НОХД/; наказателни дело от общ характер-чл. 382 НПК /НОХД-чл. 382 НПК/; наказателни дела от частен характер /НДЧХ/; частни наказателни дела /ЧНД/; частни наказателни дела МН /мярка за неотклонение, производства по мерки за неотклонение; частни наказателни дела-ЗЗ /закон за здравето/; частни наказателни дела 23-25 НК /кумулации/; частни наказателни дело-производства по чл. 243 ал.4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК /ЧНД-чл. 243 ал. 4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК/ и административно наказателни дела /АНД/.
             В разпределението на посочените дела се включват всички наказателни състави:
             съдия Даниел Цветков-V състав, административен ръководител-председател
             съдия Пламен Петков-І състав
             съдия Вероника Станкова-ІІ състав
             съдия Мариела Йосифова-ІІІ състав
             съдия Андрей Дечев-ІV състав
             Чл.16
             т. 3. Прилагане на подбора чрез опция по „дежурство“
             -по частни наказателни дела-по искания на органите на досъдебното производство за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК, по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/, Закон за публичното предлагане на ценни книги /ЗППЦК/, Закон за електронните съобщения /ЗЕС/, искане по чл. 159а от НПК, Закон за специалните разузнавателни средства и Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.
             Изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                               /Д.Цветков/
още...
Обявление конкурс съд.архивар 2019
Публикувано на 08.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен архивар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.
    Специфични изисквания за заемане на длъжността  
    Кандидатът да има средно образование, отлични познания по Правилника за администрацията в съдилищата за работата на съдебния архивар, да притежава умения и познания по приемане, подреждане и съхраняване на съдебна документация и разбиране на значението й за съдебната система, да притежава компютърна грамотност, познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури,  да притежава умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност.
    Начин на провеждане на конкурса - на два етапа
    Първи етап: по документи-допускане на кандидатите до участие в конкурса
    Втори етап: събеседване
          Необходими документи за участие в конкурса: писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса, към което кандидатът прилага: автобиография; декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от Правилника за администрацията в съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
     Място и срок за подаване:
     Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.
     Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
          Основни длъжностни задължения: осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда;  приема от служба "Съдебно деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;  приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела, образувани от дейността на общата администрация; води архивната книга; отговаря за съхраняването на предадените дела и документи; извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;  изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и и следи за срочното им връщане; отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата; извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител; участва в експертизата на ценността на документите в съда; подготвя и предава документи в териториалната дирекция "Архив"; издава преписи на съдебни актове по архивните дела;
   Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
   Минималният размер на основната заплата е 667.00 лева, минималният ранг е V-25 лв.
                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Д.Цветков/

още...
Длъжностна х-ка съд.архивар
                                                                                   УТВЪРДИЛ: /п/
                                                                                   /Председател Д. Цветков/
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЛЪЖНОСТ: СЪДЕБЕН АРХИВАР
КОД  по НКПД 4415 3002
          І.Изисквания за заеманата длъжност:
 На длъжността съдебен деловодител се  назначава лице, което:
-има българско гражданство;
-е навършило пълнолетие;
-не е поставено под запрещение ;
-не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
-има завършено средно образование ;
-не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
            -притежава необходимите нравствени и професионални качества;
-притежава добри практически умения за работа със системен и приложен софтуер;
            -не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга,с лице ,с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 -не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист,търговски посредник ,ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество  или кооперация;
            -не е народен представител;
            -не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
          ІІ. Основни функции
Осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и всички други документи, създавани в резултат на дейността  и във връзка с осъществяването на функциите на структурните звена на съда.
 
          ІІІ.Основни длъжностни задължения
            1.Приема от съдебните деловодства свършените през предходната година дела и приключените деловодни  книги;
            2.Приема и съхранява приключилите номенклатурни канцеларски дела,  образувани от дейността на общата администрация;
            3.Води архивната книга;
            4.Отговаря за съхраняването  на предадените дела и документи;
            5.Извършва всички видове справки по предадените дела, книги и  документи;
            6.Изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
            7.Води  дневник за извадените  от архива дела, по който следи за  връщането им;
            8.Отговаря за съхраняването на документи след изтичане на срока за
  съхраняване на делата;
            9.Извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок  на
  съхранение след утвърждаване на акт, изготвен от комисия, назначена със заповед на административния ръководител;
10.Участва в експертизата на ценността на документите в съда;
11.Подготвя и предава документи в териториалната дирекция „Архив”;
12.Издава преписи на съдебни актове по архивните дела;
13.Докладва на административния ръководител или на съдебния администратор за административни пропуски и нарушения, които биха създали предпоставки за корупция, измами или нередности;
            14.Извършва и други дейности във връзка с функциите си, които  са    му възложени от административния ръководител или административния секретар.
       ІV.Отговорности
             1.Отлични познания по общи деловодни техники, работа със   стандартно офис оборудване;
          2. Много добри умения за работа с граждани и в екип;
          3.Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от дейността на съответната служба;
            4.Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна     документация, както и за спазване на Етичния кодекс и вътрешните    правила, утвърдени от административния ръководител;
            5.Носи отговорност за административни пропуски и нарушения,     създаващи предпоставки  за корупция, измами и нередности.
   V.Организационни връзки
Длъжността съдебен архивар е изпълнителска. Съдебният архивар е пряко подчинен на административния ръководител и на административния секретар. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.
   
           Дата:                                                        
           Подпис: още...
2019 Ден на отворените врати - Прессъобщение

още...
Съдия Даниел Цветков встъпи в длъжност като Председател на Районен съд
Съдия Даниел Цветков встъпи в длъжност като Председател на Районен съд - Видин

        Днес 15.03.2019 година, Председателят на Окръжен съд Видин – г-н Васил Василев, в присъствието на всички районни съдии, официално подписа акта за встъпване в длъжност на новия Председател на Районен съд-Видин – съдия Даниел Цветков.

        Конкурсът за длъжността „Административен ръководител – председател“ на Районен съд – Видин, бе проведен след изтичане на два последователни мандата на съдия Даниел Димитров, който съгласно чл. 167, ал. 5 от ЗСВ няма право повече да заема тази длъжност. Председателят на Окръжен съд-Видин отправи благодарности към г-н Димитров и отчете приключването на неговото ръководство за напълно успешно.

        Новият председател бе избран с Решение по Протокол №8 от 05 март 2019 година.  Съдийската колегия на Висш съдебен съвет гласува единодушно с 11 гласа „за“ г-н Даниел Иванова Цветков, като обърнаха внимание на доброто познаване на магистрата относно работата на съда, както и ясната визия на представената от него концепция как да ръководи съда.

        Съдия Цветков е с най-висок ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и има над 19 години общ юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната му кариера започва като съдебен кандидат, преминава през следовател в Окръжна следствена служба – Видин, след което районен съдия в Районен съд – Видин, а по-късно и до момента на встъпването му като председател   –  заместник-председател на Районен съд Видин.

        В работата си като Председател на Районен съд - Видин, съдия Даниел Цветков ще запази и доразвие всички създадени до момента полижителни тенденции относими към организацията и дейността на съда, а като приоритет новият председател поставя акцент върху стратегическите цели на съда: качествено, срочно и достъпно правораздаване; развитие и квалификация на кадровия потенциал; повишаване на общественото доверие; непрекъснато подобряване на материално-техническата обезпеченост и развитие на информационните технологии в съда, борба с корупцията и противодействие на конфликт на интереси; мотивиране на съдиите и съдебните служители за повишаване на тяхната квалификация, провеждане на общи събрания на съдиите за обсъждане на възникнали проблеми.


„Връзки с обществеността“
15.03.2019г. още...
Препис пр. конкурс деловодител-наказателно ІІ 2019
ПРОТОКОЛ

         Днес, 14.03.2019 /четиринадесети март две хиляди и деветнадесета/ година, назначената със заповед № 92/12.02.2019 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе втория етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодство на Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 12/18.01.2019 година- чрез събеседване  с всеки кандидат поотделно.
           ………………………………………………………………….
            На основание извършеното оценяване и съгласно разпоредбата на чл.144 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, комисията  КЛАСИРА издържалите конкурса кандидати както следва:
            1.ПЛАМЕНА ВАНЬОВА ЦАНКОВА-89.50 точки;
            2.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА-84.50 точки;
            3.ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА-81 точки;
            4.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА-77.50 точки;
            5.ДАНИЕЛА ДИНЕВА БОРИСОВА-76 точки;
            6.ЛЮБИСЛАВА СЕРЬОЖЕВА ОРБОВА-73 точки;
            7.ИВЕТА ДОБРИНОВА ИВАНОВА-72 точки;
            Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл. 145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                        ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
още...
Ден на отворените врати 2019
„ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“  В РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН

Във връзка с реализиране  на инициативата на Висшия съдебен съвет  – „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“, на  22.03.2019 година /петък/ от 10.00 часа в сградата на съда,  ще се проведе  „Ден на отворените врати" в  Районен съд – Видин. Инициативата цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Ръководството на съда кани желаещите -  ученици, граждани и журналисти  да посетят Видинската съдебна палата и да се запознаят отблизо с организацията и работата на съдиите и съдебните служители, касаеща съдебните процедури, работата и функциите на отделните служби.


При нужда от допълнителна информация във връзка с посочената инициатива и отправяне на предварителни заявки за посещения: 
Тел: 094/923008

„Връзки с обществеността“
Т.Кръстева още...
Защита на лични данни по регламент в РС Видин
zashtita-na-lichni-danni-po-reglament-v-rs-vidin.doc [82,5 Kb] (сваляния: 5)
още...
І етап-протокол на комисия конкурс ДЕЛОВ.2019
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодство на Районен съд –Видин, определена  със заповед № 92/12.02.2019 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1. ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА
          2. ДАНИЕЛА ДИНЕВА БОРИСОВА
          3. ПЛАМЕНА ВАНЬОВА ЦАНКОВА
          4. АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА
          5. ИВЕТА ДОБРИНОВА ИВАНОВА
          6. ЛЮБИСЛАВА СЕРЬОЖЕВА ОРБОВА
          7. АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
         Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 14.03.2019 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-събеседване.
Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на съдебния деловодител и в частност на съдебния деловодител в наказателно делеводство;
            -мотиви за работа като съдебен деловодител в орган на съдебната власт и в частност в наказателно деловодство;
            -умения за работа с граждани;
            -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
            -компютърна грамотност;
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
         1.ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА МАРИНОВА-към заявлението не е приложена декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата и декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         2.ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИШКИН-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ.
         3.ЦВЕТЕЛИНА ЖИВОДАРОВА ТОДОРОВА-към заявленито не е приложено копие на трудова книжка.
         4.БЕАТРИС БОЯНОВА ПЕТРОВА-към заявлението не са приложени: декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата и декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а ал. 1 от КТ, документ за завършено образование, копие на трудова книжка, документ за компютърна грамотност. Към комплекта с документи е представено само копие на приложение към диплома за средно образование.
  На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
още...
Препис - протокол конкурс секретар ІІІ - 18.01.2019
ПРОТОКОЛ
На 18.01.2019 /осемнадесети януари две хиляди и деветнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
От участвалите в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация кандидати се явиха:
1.Анелия Любомирова Крумова
2.Гергана Тошкова Стефанова
3.Стефан Петров Ненчев
4.Албена Теофилова Милчева
5.Милена Севдалинова Евтимова
В обявения час 10:00 часа, комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин, пристъпи към събеседване с кандидатите.
……………………………………………………………………………
Комисията реши оценяването и класирането на кандидатите да се извърши на 18.01.2019 година от 14:30 часа.       
На 18.01.2019 година от 14:30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система в отделни таблици, неразделна част от настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
1. МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА – 139.50 точки;
2. СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ – 132 точки;
3. АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА - 124.70 точки
4. ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА - 120.20 точки;
3. АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА - 94.20 точки;
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                                 ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                                 ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                                 ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
още...