Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2017 (96)
Септември 2017 (103)
Август 2017 (57)
Юли 2017 (188)
Юни 2017 (168)
Май 2017 (188)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Извадка от протокол класиране кандидати съд.секретар
Препис-  извлечение !
 
ПРОТОКОЛ
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................
  Явиха се всички допуснати до конкурса кандидати, участвали в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация, а именно:
         1.Гергана Тошкова Стефанова
         2.Анелия Любомирова Кръстева
         3.Елеонора Цолова Микова
         4.Илияна Георгиева Спасова
         5.Полина Ангелова Петрова
         6.Мила Ценкова Петрова
         7.Виолета Ангелова Каменова
 ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
           На 09.10.2017 година от 10.30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система  в отделни таблици, неразделна част от  настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
           1.МИЛА ЦЕНКОВА ПЕТРОВА-127;
           2.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА-126.50 точки;
           3.ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА-124.40 точки;
           4.ПОЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА-124.35 точки;
           5.ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА-122.50 точки;
           6.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА
           7.ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА-114.85 точки.
 
 
 
                        Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
 
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:/п/
 
АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:/п/

ВЕНЕТА КРЪСТЕВА:/п/ още...
Списък на недопуснатите кандидати 2017

СПИСЪК

 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР В РАЙОНЕН СЪД-ВИДИН

 

 

          1.АНТОН ИВАНОВ ТОДОРОВ- не е представил: медицинско свидетелство за работа, медицинско удостоверение за  липсата на психическо заболяване,издадено от психиатрично отделение с диспансерни функции по постоянен или настоящ адрес,свидетелство за съдимост и декларация по чл.156 ал.1 т.2 ПАРОАВАС във връзка с чл.107а ал.1 КТ.

          2.ЗДРАВКА МАРИНОВА ТОДОРОВА- не е представила: декларация по чл.156 ал.1 т.1 от ПАРОАВАС, декларация по чл.156 ал.1 т.2 във връзка с чл.107а ал.1 КТ и документ за компютърна грамотност или машинописна правоспособност.

          На основание чл.142 ал.7 от Правилника за администрацията в съдилищата / в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатите  кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.

 

  

 

                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:

                                                        

                                                        АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:

 

                                                        ВЕНЕТА КРЪСТЕВА:

още...
Списък на допуснатите кандидати 2017

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР В РАЙОНЕН СЪД-ВИДИН

 

 

           Комисията по провеждане на конкурса за назначаване на съдебен служител на свободната щатна бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд-Видин, определена със заповед № 380/14.08.2017 г. на административния ръководител-председател на съда, ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса следните кандидати:

 

          1.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА           

          2.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА            

          3.ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА            

          4.ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА            

          5.ПОЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА                        

          6.МИЛА ЦЕНКОВА ПЕТРОВА            

          7.ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА

 

           Допуснатите до участие във втория етап на конкурса кандидати следва да се явят на 05.10.2017 г. от 9.15 часа  пред кабинет № 41 в сградата на Съда.          

 

 

 

                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:

                                                        

                                                        АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:

 

                                                        ВЕНЕТА КРЪСТЕВА:

още...
длъжностна х-ка съд.секретар

УТВЪРДИЛ: /п/

                                                                / Председател Д. Димитров/

 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЛЪЖНОСТ: СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

КОД  по НКПД 3343-3004

 

 

  І.Изисквания за заеманата длъжност:

 На длъжността съдебен секретар се  назначава лице, което:

 -има българско гражданство;

 - е навършило пълнолетие;

 -не е поставено под запрещение ;

 -не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 -има завършено средно образование;

 -не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ

 характер;

 -притежава необходимите нравствени и професионални качества;

 -не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или

 съпруга,с лице ,с което е във фактическо съжителство, с роднини по права

 линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен

 включително или по сватовство до четвърта степен включително;

 -не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

 дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител,

 прокурист,търговски посредник ,ликвидатор или синдик, член на орган

 на управление или контрол на търговско дружество  или кооперация;  

-не е народен представител;

-не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

- не е общински съветник в Общински съвет-Видин;

- има отлични познания по общи деловодни техники,  отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.

 

 

      ІІ. Основни функции

 

Изпълнява дейности по подготовката на  делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи  от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи

 

    ІІІ.Основни длъжностни задължения

 

1.Съставя протоколи от откритите заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните  в тридневен срок от  съдебното заседание;

2.Изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по утвърдения образец и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла;

3.Подрежда и номерира по реда на постъпването книжата от заседанията;

4.Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в открити и закрити  заседания;

5.Вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава;

6.Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци;

7.Съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по определен образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им;

8.Най-малко 10/десет/ дни преди заседанието проверява връщането и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията;

9.Изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание;

10.Изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба  и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове;

11.Съставя бюлетин за съдимост съгласно Наредба № 8/2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

12.При издаване на изпълнителен лист и бюлетин за съдимост прави съответна датирана бележка за това върху самия акт,която се  подписва;

13.В срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела- в деловодството;

14.Подготвя за публикуване в интернет страницата на съда актовете, подлежащи на публикуване при спазване на Закона за защита на личните данни;

15.Участва в обучението на нови съдебни секретари и замества при отсъствие друг съдебен секретар ;

16.Докладва  на административния ръководител-председател или съдебния администратор  за административни пропуски и нарушения, които биха създали предпоставки за корупция, измами или нередности ;

17.Извършва и други дейности, указани в Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните ,военните и апелативните съдилища и възложени му от административния ръководител на съда  или от съдебния администратор.

18.По дела, съдържащи класифицирана информация, участва само ако има издадено разрешение за достъп до класифицирана информация.При работа с тези дела съдебният секретар е длъжен да спазва правилата, установени със Закона за защита на класифицираната информация и  подзаконовите актове по прилагането му.

 

   ІV.Отговорности

 

1.Носи отговорност за точното и качествено изпълнение  на утвърдените с настоящата длъжностна характеристика задачи;

2.Носи отговорност за получената и пренасяна документация;

3.Носи отговорност за опазване на получената служебна информация, както и за спазване на Етичния кодекс на съдебните служители и Вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител;

4.Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.

 

            V.Организационни връзки

 

     Длъжността съдебен секретар е изпълнителска. Съдебният секретар е пряко подчинен на административния ръководител и съдебния администратор. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Дата на връчване :

 

 Подпис:

още...
обявление конкурс съд.секретар 2017

Публикувано на 14.08.2017 г.

 

                                           ОБЯВЛЕНИЕ

   Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:

   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби

   Кандидатът:

    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.

    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.   

    Специфични изисквания за заемане на длъжността   

    Кандидатът да има средно образование,отлични познания по нормативните актове,свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични  познания по граматика, стилистика,правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност.  

    Начин на провеждане на конкурса- на три етапа

    Първи етап: по документи

    Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка,изготвяне на писмо, изходящо до определен адресат за информация и  вярно граматически и стилово изписване,който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати

   Трети етап: събеседване

    Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.156 ал.1т.1 и т.2 от  Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните,военните и апелативни   съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на:свидетелство за съдимост;медицинско свидетелство за работа;медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.

    Място и срок за подаване:

    Място: Сградата на съда-Видин,пл.”Бдинци” № 1 ,стая №12 , етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.

    Срок:Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.

   Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове,изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.

  Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.

  Минималният размер на основната заплата е 566 лева, минималният ранг е V-25 лв.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Димитров

още...
ЗАПОВЕД-ВАКАНЦИЯ - 2017
още...
Прессъобщение - Ден на отворените врати 2017.doc

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 22.03.2017 г. за пореден път в Районен съд гр. Видин се проведе „Ден на отворените врати”.

Инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда. Целта е да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Обществеността в гр. Видин беше информирана за мероприятието чрез публикация на сайта на съда и бяха поканени ученици от средните училища в града.

Мероприятието беше отразено от представител на местните медии.

Присъстваха ученици от ІХ-ти клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков”-Видин и СОУ „Св.св. Кирил и Методий”-Видин.

В деня на отворените врати беше дадена възможност на  желаещите да се запознаят с работата на службите в съда, да разгледат съдебните зали, да присъстват на провежданите съдебни заседания.

Председателят на съда г-н Даниел Димитров и заместник председателя г-н Даниел Цветков запознаха учениците със структурата на съдебната система, начина на функциониране и взаимодействие между съд, следствие и прокуратура. Бяха разяснени видовете дела, които се разглеждат в съда, поводите за образуването им и разликата между тях. На учениците бе разяснена отговорността на непълнолетните за извършените от тях противообществени прояви, за правата които имат по Закона за закрила за детето. Изтъкнати бяха и опасностите, от които трябва да се пазят младежите в периода на израстването си. По-любознателните задаваха и въпроси.

Дадена бе възможност да се види отблизо работата на съда, като учениците присъстваха на реален съдебен процес по наказателно дело от общ характер.

Прессъобщение - Ден на отворените врати 2017.doc

още...
Ден на отворените врати 2017 г.

Р  А  Й  О  Н  Е  Н    С  Ъ  Д  -  гр. В  И  Д  И  Н

Адрес: гр. Видин, пл. “Бдинци” № 1, Съдебна палата, тел. 600782, факс 600791

 

На 22 март 2017 година ще се проведе „ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД – В И Д И Н

 

За реализиране проекта на Висш съдебен съвет  „Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Видин, каним гражданите на 22.03.2017 година от 10.00 часа до 17.00 часа да посетят сградата на съда на адрес: гр. Видин,  пл. „Бдинци” № 1, Съдебна палата, ет. 1 и 2 и да се запознаят с работата на съдебните деловодства, обща регистратура и бюро „Съдимост”.

По желание може да се присъства на провежданите за деня съдебни процеси.

Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Видин да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

По въпроси свързани с посочената инициатива, лице за контакти: Елена Якимова – Адм.Секретар на РС- Видин, тел. 094/600-782.

още...
Заповед съдебен секретар

Публикувано на 21.02.2017 г.

 

 

ЗАПОВЕД

№79

10.02.2017 година

 

      На основание чл.80 ал.1 т.9 и чл.343 ал.2  от Закона за съдебната власт и чл.4 ал.2  изречение последно от Вътрешните правила за подбор и назначаване на съдебни служители в Районен съд-Видин

                                        

РАЗПОРЕЖДАМ

      

         Свободната щатна бройка за длъжността  съдебен секретар  в Районен съд-Видин да бъде заета при условията на чл.67 ал.1т.1 КТ чрез преместване  на съдебен служител-съдебен секретар, от друг орган на съдебна власт.

          Определям срок за подаване на заявления за преместване на свободната длъжност до 24.02.2017  година включително.

          Заповедта да се публикува на електронната страница и в локалната мрежа на съда.

          Препис от заповедта да се връчи на системния администратор за изпълнение на публикуването й.  

                                         

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                     /Д.Димитров/

още...
Обществено порицание 1785-2016

obschestveno-poricanie-1785-2016.pdf [602,94 Kb] (сваляния: 44)

още...