Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2017 (80)
Ноември 2017 (158)
Октомври 2017 (171)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)

Информация
 • Видин, пл. "Бдинци" №1,
 • тел. 600782
 • факс 600791
 • дан. № 4050001011
 • БУЛСТАТ 000159747
Правила общо събрание
 ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
НА  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  НА РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
Настоящите Правила са приети от Общото събрание на съдиите в Районен съд Видин на основание чл.79, ал.2 от Закона за съдебната власт.
І Общи разпоредби
1.Общото събрание на Районен съд - Видин се състои от всички съдии, като командированите участват без право на глас.
2.В Общото събрание участват без право на глас и държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, когато се разглеждат въпроси, засягащи дейността им.
3.Общото събрание на Районен съд- Видин има следните правомощия:
            - Определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя;
-  може да прави предложения за назначаване на председател на Районен съд - Видин и изслушва всички кандидати;
-  изслушва предложения от председателя на съда кандидат за назначаване на негов заместник и може да изразява становище относно предложението;
- обсъжда щатното разписание на администрацията на съда /чл.80, ал.1, т.11 от ЗСВ/
-  обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на съда;
- дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до дейността на районните съдилища;
-   приема вътрешни правила за организацията на дейността си;
- приема правила за определяне на натовареността на председателя на съда, на неговия заместник, на съдиите от районния съд, които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в случай на предписание на здравните органи;
-   анализира и обобщава практиката на Районен съд -Видин;
- дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, засягащи дейността на районните съдилища;
-  разглежда други въпроси по предложение на председателя на съда или на член на общото събрание;
-   приема решения в други предвидени от закона случаи;
-  Общото събрание може да изразява становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на районния съд при направено предложение от не по-малко от една трета от съдиите.
ІІ Свикване на Общото събрание
4.Общото събрание на Районен съд - Видин се свиква от председателя на съда или по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.
5.Общото събрание се свиква от председателя, а при отсъствието му от заместник - председател с писмена покана връчена на всеки съдия срещу подпис в нарочен списък.
 6./1/Поканата за ОС е със следното съдържание : дата, час, място на провеждането му, дневен ред на въпросите, които предстои да бъдат обсъдени и по които следва да се вземе решение.
              /2/В случай, че има писмени материали по точка от дневния ред, те се качват в сървъра, в папката на всеки съдия, за запознаване.
              /3/Писмените материали по дневния ред стоят на разположение на съдиите и на хартия в регистратурата на съда.
  /4/.В случаите, когато ОС се свиква по искане на не по-малко от 1/3 от съдиите, искането следва да се депозира в регистратурата и да съдържа: предложение за дата, час, място на провеждането му, дневен ред на въпросите, които се поставят за разглеждане и решаване, както и писмените материали, ако има такива и следва да е подписано от подалите го съдии с право на глас. Уведомяването за провеждане на ОС се извършва от служител , на когото е възложено това по реда на чл.5 и чл.6.
          7.Въвежда се Регистър на Общите събрания - по образец, който се води от нарочно определен служебен служител и в него се отбелязва всичко във връзка със свикването и провеждането на общите събрания, както и решенията.
    8./1/Поканата за ОС се връчва най-късно 3 /три/ дни преди датата на събранието.
  /2/Поканата се връчва на хартиен носител и тя се счита за получена с полагането на подпис за това в списъка, изготвен по реда, посочен по-горе.
  /3/Съдиите, които са в отпуск, в командировка или отсъстват по други причини, се уведомяват за свиканото общо събрание по личния им телефон, което се удостоверява от уведомяващото лице върху списъка за общото събрание и поканата.
9.Отказът за получаване на поканата за ОС се удостоверява в поканата и списъка от връчващия. В този случай, тя се счита редовно връчена.
ІІІ. Провеждане на Общото събрание. Решения на Общото събрание.
          10.Общото събрание се ръководи от председателя на съда, а при отсъствието му или по друга обективна причина - от заместник председател.
11./1/Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии с право на глас и приема решения с мнозинство, повече от половината от присъстващите.
     /2/В протокола на ОС се вписва кои съдии отсъстват и по какви причини.
     /3/Ако липсва необходимото мнозинство за провеждане на ОС, то се отлага за след час. Ако и тогава липсва необходимото мнозинство, ОС се отлага за първата възможна за всички съдии дата,  но не по-късно от 7 дни. Присъствалите не се канят отново.
12.По време на заседанията на Общото събрание се води протокол от някой от присъстващите съдии.
13./1/Заседанията на Общото събрание на Районен съд – Видин са открити .
     /2/В 7-дневен срок от провеждане на ОС, протоколът, подписан от председателстващ и протоколчик се публикува в сървъра на електронната папка на всеки съдия, а оригиналният хартиен екземпляр се подрежда от административния секретар във водения и съхраняван от него Регистър на общите събрание на Видински районен съд, ведно с всички книжа за  всяко общо събрание.
     /3/Поправки и допълнения в протокола се допускат по писмено искане на всеки член на ОС, депозирано до председателя на съда, в 3-дневен срок от публикуването му. Председателят свиква общото събрание на съдиите за произнасяне по искането. Решението на общото събрание е окончателно.
14./1/След проверка за редовност на провеждането, всяко заседание на ОС започва с приемане на предварително обявения дневен ред.
   /2/Допълнителна точка може да се внася в дневния ред най-късно в деня на насроченото общо събрание.
   /3/Постоянна точка от дневния ред на заседанията на ОС са “разни“, в която се включват всички оперативни въпроси, по които не се вземат решения.
15./1/Общото събрание взема решения с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии, освен ако Общото събрание не реши друго по някоя от точките от дневния ред или за всички точки на конкертното заседание, както и в случаите, когато в ЗСВ или друг нормативен акт е предвидено друго.
 /2/Общото събрание взема решения с тайно гласуване по всички кадрови въпроси, които са в компетентността на Общото събрание, с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината от присъстващите, освен когато в ЗСВ  не е предвидено друго.
   /3/По предложение на всеки съдия с право на глас, Общото събрание може да взема решение/ решения с тайно гласуване. Предложението се прави при провеждане на конкретното Общо събрание и се гласува веднага.
   /4/Решението за тайно гласуване се приема с мнозинство повече от половината от всички съдии.
 16.Гласуването е лично, като всеки член на Общото събрание има 1 глас. Не се допуска гласуване по делегация. Гласува се „за“ и „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 17./1/Процедура при тайно гласуване:
 В случаите на тайно гласуване, то се осъществява с хартиени бюлетини, изготвени за конкретния случай.Общото събрание избира персоналния състав на Мандатна комисияот трима членове, която да проведе гласуването.
Мандатната комисия:
изготвя бюлетините във вид, непозволяващ идентифицирането на гласоподавателя и ги подписва;
взема решение и указва на гласуващите начинът, по който следва да се отбелязва в бюлетината и съответно недействителността на бюлетината;
подготвя и запечатва урна за избора;
изготвя списъци за проведеното гласуване;
преброява гласовете;
изготвя протокол с резултата от проведеното тайно гласуване;
обявява резултата;
            Заедно с Мандатната комисия, Общото събрание избира и Контролна комисия, състоящасе от трима членове, чиито персонален състав е различен от този на Мандатната, която проверява списъците и бюлетините, с които е гласувано и преоброява повторно гласовете, в случаите, когато веднага е оспорен резултата от проведеното тайно гласуване.
            Всеки член на общото събрание на РС - Видин има право да се запознае подробно с книжата и резултата от проведеното тайно гласуване и да го оспори веднага, като изложи аргументите си за това пред Общото събрание.
            Ако Общото събрание реши – с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии, че е налице нарушение на процедурата по гласуване или неправилно преброяване, тайното гласуване се извършва отново, като процедурата започва отначало от изготвянето на нови бюлетини.
            Ако Общото събрание не приеме аргументите за опорочено гласуване, то взема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии за валидност на проведения таен вот и непровеждането на повторен вот.
            /2/Всички книжа от проведеното тайно гласуване се съхраняват от административния секретар за срок от 1 година.
18.При невъзможност да се вземе решение на конкретното събрание, председателстващият свиква ново заседание на събранието в едноседмичен срок, за което присъствалите съдии, се считат уведомени, а неприсъствалите се уведомяват по приетия с настоящите правила ред.
19.Взетите от Общото събрание на съдиите на Видински районен съд решенияот компетентността на Общото събрание са основание за издаване на заповед от Председателя на съда.
20. Тези Правила влизат в сила от датата на приемането им от Общото събрание на Районен  съд- Видин. още...
Протокол на комисия конкурс СЕКРЕТАРИ
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 562/22.11.2017 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
         1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
         2.АНЖЕЛА КРУМОВА ПАНЧЕВА
         3.ПОЛИНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
         4.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 18.01.2018 година в 9.30 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 19.01.2018 г. в 9.30 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
1.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА-не е представила необходимите документи за участие в конкурса, а именно: автобиография; декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемна на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата във вр. с чл. 107 ал. от КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспобност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство за работа, медицински удостоверение за липсата на психическо заболяване.           На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:

ПРОТОКОЛ
         Днес, 12.12.2017 /дванадесети декември две хиляди и седемнадесета/ година, назначената със заповед № 562/22.11.2017 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе първия етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 537/06.11.2017 година-проверка за съобразност на документите на кандидатите с обявлението за конкурса.
          .............................................................................................................
           Комисията обсъди и показателите, по които във втория и третия етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
                                                       Р Е Ш И:
        Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -бързина на писане /писане под диктовка/;
         -познания по българска граматика;
         -правопис;
         -пунктуация;
         -умения за изготвяне на писмо, изходящо до определен адресат за изискване на информация;
            Оценяването на кандидатите на третия етап на конкурса ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
            -общи познания на нормативните актове, свързани с дейността на съдебната администрация и на съдебните секретар в частност;
            -мотиви за работа като съдебен секретар в РС-Видин;
            -умения за работа в екип;
            -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
          Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Протокол на комисия конкурс деловодител-наказателно
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
         Днес, 04.12.2017 /четвърти декември две хиляди и седемнадесета/ година, назначената със заповед № 538/07.11.2017 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          .......................................................................................................
         Комисията обсъди и показателите, по които във втория етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
                                                       Р Е Ш И:
        Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на съдебния деловодител и в частност на съдебния деловодител в наказателно деловодство;
         -мотиви за работа като съдебен деловодител в орган на съдебна власт  и в частност в наказателно деловодство;
         -умения за работа с граждани;
         -образование и квалификация;
         -умения за работа в екип;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
         -компютърна грамотност;
         Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                                ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                                ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                                ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурс деловодител-наказателно
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодство на Районен съд –Видин, определена  със заповед № 538/07.11.2017 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
            1.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
            2.СТИЛИЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
            3.БИСЕРКА ЦЕЦКОВА БОРИСОВА
            4.ЖЕНИ ВАНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА
            5.ЕЛИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВЧЕВА
            6.ВАЛЯ ИВАНОВА НЕНОВА
            7.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
            8.ГАЛЯ АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
            9.КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА КАМЕНОВА
           10.ИЛОНКА МИЛЧЕВА МИШЕВА
           11.АНЖЕЛА КРУМОВА ПАНЧЕВА
           12.АНА АСЕНОВА ДОЦИНСКА
           13.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
           14.ЦВЕТЕЛИНА ПЕТКОВА ВЪЛЧЕВА
           15.ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА
        Допуснатите до участие във втория етап на конкурса следва да се явят на 11.01.2018 година в 9.30 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО НА РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       
 1.ЗОРНИЦА БОРИСОВА ЕЛЕНКОВА-ЦОНЕВА-не е представила копие на диплома за завършено образование. Към комплекта с документи е представено само копие на приложение към диплома за висше образование.
            На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Длъжностна х-ка съд.секретар
УТВЪРДИЛ: /п/
                 / Председател Д. Димитров/
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЛЪЖНОСТ: СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР
КОД  по НКПД 3343-3004
  І.Изисквания за заеманата длъжност:
 На длъжността съдебен секретар се  назначава лице, което:
 -има българско гражданство;
 - е навършило пълнолетие;
 -не е поставено под запрещение ;
 -не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 -има завършено средно образование;
 -не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
 характер;
 -притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 -не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
 съпруга,с лице ,с което е във фактическо съжителство, с роднини по права
 линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен
 включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 -не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско
 дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител,
 прокурист,търговски посредник ,ликвидатор или синдик, член на орган
 на управление или контрол на търговско дружество  или кооперация;  
-не е народен представител;
-не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
- не е общински съветник в Общински съвет-Видин;
- има отлични познания по общи деловодни техники,  отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
      ІІ. Основни функции
 
Изпълнява дейности по подготовката на  делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи  от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи
   
   
  
    ІІІ.Основни длъжностни задължения
1.Съставя протоколи от откритите заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните  в тридневен срок от  съдебното заседание;
2.Изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по утвърдения образец и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла;
3.Подрежда и номерира по реда на постъпването книжата от заседанията;
4.Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в открити и закрити  заседания;
5.Вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава;
6.Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци;
7.Съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по определен образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им;
8.Най-малко 10/десет/ дни преди заседанието проверява връщането и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията;
9.Изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание;
10.Изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба  и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове;
11.Съставя бюлетин за съдимост съгласно Наредба № 8/2008г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.
12.При издаване на изпълнителен лист и бюлетин за съдимост прави съответна датирана бележка за това върху самия акт,която се  подписва;
13.В срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела- в деловодството;
14.Подготвя за публикуване в интернет страницата на съда актовете, подлежащи на публикуване при спазване на Закона за защита на личните данни;
15.Участва в обучението на нови съдебни секретари и замества при отсъствие друг съдебен секретар ;
16.Докладва  на административния ръководител-председател или съдебния администратор  за административни пропуски и нарушения, които биха създали предпоставки за корупция, измами или нередности ;
17.Извършва и други дейности, указани в Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните ,военните и апелативните съдилища и възложени му от административния ръководител на съда  или от съдебния администратор.
18.По дела, съдържащи класифицирана информация, участва само ако има издадено разрешение за достъп до класифицирана информация.При работа с тези дела съдебният секретар е длъжен да спазва правилата, установени със Закона за защита на класифицираната информация и  подзаконовите актове по прилагането му.
   ІV.Отговорности
1.Носи отговорност за точното и качествено изпълнение  на утвърдените с настоящата длъжностна характеристика задачи;
2.Носи отговорност за получената и пренасяна документация;
3.Носи отговорност за опазване на получената служебна информация, както и за спазване на Етичния кодекс на съдебните служители и Вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител;
4.Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки за корупция, измами и нередности.
 
            V.Организационни връзки
     Длъжността съдебен секретар е изпълнителска. Съдебният секретар е пряко подчинен на административния ръководител и съдебния администратор. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения. още...
Обявление конкурс съд.секретар 2017
Публикувано на 09.11.2017 г.

                                           ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.   
    Специфични изисквания за заемане на длъжността   
    Кандидатът да има средно образование,отлични познания по нормативните актове,свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични  познания по граматика, стилистика,правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност.  
    Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
    Първи етап: по документи
    Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка,изготвяне на писмо, изходящо до определен адресат за информация и  вярно граматически и стилово изписване,който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
   Трети етап: събеседване
    Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.156 ал.1т.1 и т.2 от  Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните,военните и апелативни   съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на:свидетелство за съдимост;медицинско свидетелство за работа;медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
    Място и срок за подаване:
    Място: Сградата на съда-Видин, пл. ”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.
    Срок:Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
   Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
  Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
  Минималният размер на основната заплата е 606 лева, минималният ранг е V-ти.
                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Димитров

още...
Длъжностна х-ка съд.деловодител
УТВЪРДИЛ: /п/
                                                                / Председател Д. Димитров/
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЛЪЖНОСТ: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ –наказателно деловодство
КОД  по НКПД 4415 2003
            І.Изисквания за заеманата длъжност:
 На длъжността съдебен деловодител се  назначава лице, което:
 -има българско гражданство;
 - е навършило пълнолетие;
 -не е поставено под запрещение ;
 -не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 -има завършено средно образование ;
 -не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 -притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 -притежава добри практически умения за работа със системен и приложен софтуер;
 -не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга,с лице ,с което е във фактическо съжителство, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 -не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист,търговски посредник ,ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество  или кооперация;
 -не е народен представител;
 -не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
           ІІ. Основни функции
 
Образува и придвижва първоинстанционни дела, прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към делата, подготвя ги за доклад, изпълнява указанията на съдията докладчик по делото, изготвя списъци на призовани за първо по делото заседание, изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата, изготвя преписи от решения, присъди, споразумения и определения, вписва данни по делата – ръчно и на компютър, прави справки по делата.
  
                ІІІ.Основни длъжностни задължения
 1. Комплектова постъпилите и разпределени на съдия докладчик входящи документи,по които се образуват дела;
 2. Извършва вписвания в съответните деловодни книги;
 3. Изготвя списък на призовките, изпраща изготвените по образец призовки и съобщения по делата, с изключение на тези по отложените дела;
 4. Подрежда и докладва на съдията докладчик новопостъпилите документи към висящите дела;
 5. Изпълнява разпорежданията на съда, постановени в закрити и разпоредителни заседания;
 6. Следи за изтичане на процесуалните срокове, докладва делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания;
 7. Организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
 8. Предоставя справки по делата;
 9. Подготвя и изпраща до съответната инстанция делата по разпореждане на съдията докладчик, по които са постъпили жалби;
 10. Проверява ежемесечно делата без движение и спрените дела и ги докладва на съдията докладчик;
 11. Извършва проверка  и предава в архива делата, но не по-рано от два месеца след приключването им;
 12. Поддържа календар за насрочените дела;
 13. Отразява в електронната папка и на хартиен носител съответния статус и местоположение на делото;
 14. Изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решението по делото,като прави отбелязване върху решението;
 15. Вписва новообразуваните дела в азбучниците и в съответните описни книги най-късно на следващия ден след образуването;
 16. Оставя копие от изходящите документи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки;на копията отбелязва имената на лицата, подписали съответния документ и номерът, под който са изведени;
 17. Връща на съответния орган приложените по делото преписки и материали след влизане в сила на съдебния акт;
 18.  Изпраща на съответните органи препис от присъдата,  споразумението, определението за прилагане на принудителни медицински мерки и от решението за настаняване на лечение по Закона за здравето, за изпълнение;
 19.  Съставя статистическа карта, която се изпраща в НСИ;
 20.  Участва в обучението на нови съдебни деловодители в наказателно деловодство;
 21. Ежемесечно изготвя сведения за броя на постъпилите дела ,броя на върнатите за доразследване и броя на приключените дела от отделните съдии и ги предоставя на административния ръководител;
 22. Замества отсъстващ съдебен деловодител от наказателно деловодство в изпълнение на функциите му;
23.Докладва на административния ръководител   или      съдебния администратор за административни пропуски и нарушения, които биха създали предпоставки за корупция, измами или нередности;
 1. Извършва датирана бележка върху съдебния акт за извършени действия въз основа на същия, която се подписва;
 2. Извършва и други дейности във връзка с функциите си, които са му възложени от административния ръководител или съдебния администратор.
        ІV.Отговорности
1.Отлични познания по общи деловодни техники, работа със     стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
     2. Много добри умения за работа с граждани и в екип;
     3.Носи отговорност за собствените си резултати, както и на тези от      дейността на деловодството;
4.Носи отговорност за опазване на получената и пренасяна документация, както и за спазване на Етичния кодекс и вътрешните правила, утвърдени от административния ръководител;
5.Носи отговорност за административни пропуски и нарушения, създаващи предпоставки  за корупция, измами и нередности.
       V.Организационни връзки
      Длъжността съдебен деловодител е изпълнителска.Съдебният деловодител е пряко подчинен на административния ръководител и на съдебния администратор. Има непосредствени взаимоотношения със съдебните служители и съдиите. Има вътрешни и външни професионални контакти с органи и организации в кръга на изпълняваните функционални задължения.
    
           Дата:                                                         Подпис: още...
Обявление конкурс съд.деловодител 2017
Публикувано на 31.10.2017 г.


                                         ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност”съдебен деловодител-наказателно деловодство” в Районен съд Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.   
    Специфични изисквания за заемане на длъжността   
    Кандидатът да има средно образование,отлични познания по Правилника за администрацията в съдилищата за работата на съдебния деловодител и в частност на съдебния деловодител в наказателно деловодство, да притежава компютърна грамотност,познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури;да притежава  умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, способност за работа с граждани, дискретност, инициативност и лоялност.  
    Начин на провеждане на конкурса- на два етапа
    Първи етап: по документи-допускане на кандидатите до участие в конкурса
    Втори етап : събеседване
    Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография  тип СV;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.136  от  Правилника за администрацията в съдилищата,декларация,че липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: свидетелство за съдимост; медицинско свидетелство за работа;медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; препоръки/по желание/ пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.Копията на документите следва да са саморъчно заверени.
    Място и срок за подаване:
    Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая №12 , етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.
    Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
   Основни длъжностни задължения: Комплектова постъпилите и разпределени на съдията докладчик документи, по които се образуват наказателни дела,извършва вписвания в деловодните книги,изготвя  призовки  и съобщения по делата, с изключение на отложените,предоставя справки по делата, подготвя за доклад делата,следи за изтичане на процесуалните срокове,организира и поддържа подреждането на наказателните дела съгласно разпоредбите на ПАС.
  Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
  Минималният размер на основната заплата е 606 лева, минималният ранг е V-25 лв.
                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/
                                                                                                         /Д.Димитров/
още...
Извадка от протокол класиране кандидати съд.секретар
Препис-  извлечение !
 
ПРОТОКОЛ
 
..............................................................................................................................................................................................................................................................
  Явиха се всички допуснати до конкурса кандидати, участвали в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация, а именно:
         1.Гергана Тошкова Стефанова
         2.Анелия Любомирова Кръстева
         3.Елеонора Цолова Микова
         4.Илияна Георгиева Спасова
         5.Полина Ангелова Петрова
         6.Мила Ценкова Петрова
         7.Виолета Ангелова Каменова
 ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
           На 09.10.2017 година от 10.30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система  в отделни таблици, неразделна част от  настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
           1.МИЛА ЦЕНКОВА ПЕТРОВА-127;
           2.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА-126.50 точки;
           3.ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА-124.40 точки;
           4.ПОЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА-124.35 точки;
           5.ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА КАМЕНОВА-122.50 точки;
           6.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА
           7.ЕЛЕОНОРА ЦОЛОВА МИКОВА-114.85 точки.
 
 
 
                        Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
 
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:/п/
 
АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:/п/

ВЕНЕТА КРЪСТЕВА:/п/ още...
Списък на недопуснатите кандидати 2017

СПИСЪК

 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР В РАЙОНЕН СЪД-ВИДИН

 

 

          1.АНТОН ИВАНОВ ТОДОРОВ- не е представил: медицинско свидетелство за работа, медицинско удостоверение за  липсата на психическо заболяване,издадено от психиатрично отделение с диспансерни функции по постоянен или настоящ адрес,свидетелство за съдимост и декларация по чл.156 ал.1 т.2 ПАРОАВАС във връзка с чл.107а ал.1 КТ.

          2.ЗДРАВКА МАРИНОВА ТОДОРОВА- не е представила: декларация по чл.156 ал.1 т.1 от ПАРОАВАС, декларация по чл.156 ал.1 т.2 във връзка с чл.107а ал.1 КТ и документ за компютърна грамотност или машинописна правоспособност.

          На основание чл.142 ал.7 от Правилника за администрацията в съдилищата / в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатите  кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.

 

  

 

                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:

                                                        

                                                        АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:

 

                                                        ВЕНЕТА КРЪСТЕВА:

още...