Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Август 2018 (38)
Юли 2018 (158)
Юни 2018 (191)
Май 2018 (162)
Април 2018 (155)
Март 2018 (192)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати конкурс СЕКРЕТАРИ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 239/21.06.2018 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
1.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
2.АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА
3.ИЛИЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА
4.ОЛЯ ВЕЛИЗАРОВА ПЕТРОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 13.09.2018 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 14.09.2018 г. в 10.00 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
          1.ЛОРЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА - към заявлението не е приложена декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата  и копие на трудова книжка.
 
На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.

ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
ЗАПОВЕД-ВАКАНЦИЯ - 2018
 
още...
Обявление конкурс съдсекретар 2018
Публикувано на 18.06.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ,който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.   
    Специфични изисквания за заемане на длъжността   
    Кандидатът да има средно образование,отлични познания по нормативните актове,свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични познания по граматика, стилистика,правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност.  
    Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
    Първи етап: по документи
     Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка-минимум 250 удара в минута, вярно граматически и стилово изписване, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
    Трети етап: събеседване
     Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
     Място и срок за подаване:
     Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.
     Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
    Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
   Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
  Минималният размер на основната заплата е 606  лева, минималният ранг е V-25 лв.
                                                                             
                                                                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Д.Димитров/
още...
2018 Ден на отворените врати - Прессъобщениеоще...
Ден на отворените врати 2018 г.
            На 23 март 2018 година в Районен съд-Видин ще се проведе „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.
            Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и има за цел да допринесе за повишаване на правната култура на младите хора, както и за повишаване на доверието на гражданите в съдебната система.
            За реализиране на кампанията, каним гражданите на 23.03.2018 година от 10.30 часа до 17.00 часа да посетят сградата на съда на адрес: гр. Видин,  пл. „Бдинци” № 1, Съдебна палата, ет. 1 и 2 и да се запознаят с работата на съдебните деловодства, обща регистратура и бюро „Съдимост”.
        
            По въпроси свързани с посочената инициатива, лице за контакти: Елена Якимова – Адм.секретар на РС- Видин, тел. 094/600-782.
още...
Препис протокол секретар ІІІ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ПРОТОКОЛ
На 19.01.2018 /деветнадесети януари две хиляди и осемнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
Явиха се всички допуснати до конкурса кандидати, участвали в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис, пунктуация и изготвяне на писмо кандидати, а именно:
1.Анелия Любомирова Крумова
2.Анжела Крумова Панчева
3.Полина Петрова Каменова
4.Савинка Евтимова Ангелова
В обявения час 9:30 часа, комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин, пристъпи към събеседване с кандидатите.
..............................................................................................................................................................................
Комисията реши оценяването и класирането на кандидатите да се извърши на 22.01.2018 година от 10.30 часа.        
На 22.01.2018 година от 10.30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система в отделни таблици, неразделна част от настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
1. ПОЛИНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА -142.75 точки;
2. САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА -130 точки;
З. АНЖЕЛА КРУМОВА ПАНЧЕВА -129.20 точки;
4. АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА -123.50 точки;
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                                 ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                                 ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                                 ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Препис протокол деловодител-наказателно
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ПРОТОКОЛ
         Днес, 11.01.2018/единадесети януари две хиляди и осемнадесета/ година, назначената със заповед № 538/07.11.2017 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе втория етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител” в наказателно деловодство на Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 487/05.10.2017 година- чрез събеседване  с всеки кандидат поотделно.
......................................................................................................................................................................................................
            На основание извършеното оценяване и съгласно разпоредбата на чл.144 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, комисията  КЛАСИРА издържалите конкурса кандидати както следва:
            1.ВАЛЯ ИВАНОВА НЕНОВА-110 точки;
            2.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА-101 точки;
            3.ПЕТЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА-101 точки;
            4.КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА КАМЕНОВА-100.50 точки;
            5.АНЖЕЛА КРУМОВА ПАНЧЕВА-97 точки;
            6.ЖЕНИ ВАНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-92.70 точки;
            7.БИСЕРКА ЦЕЦКОВА БОРИСОВА-90.80 точки;
            8.ГАЛЯ АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА-89.50 точки;
            9.АНА АСЕНОВА ДОЦИНСКА-89 точки;
            10.СТИЛИЯНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА-80.70 точки
          Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл. 145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                       ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                       ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                       ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Правила общо събрание
 ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
НА  ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  НА РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
Настоящите Правила са приети от Общото събрание на съдиите в Районен съд Видин на основание чл.79, ал.2 от Закона за съдебната власт.
І Общи разпоредби
1.Общото събрание на Районен съд - Видин се състои от всички съдии, като командированите участват без право на глас.
2.В Общото събрание участват без право на глас и държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, когато се разглеждат въпроси, засягащи дейността им.
3.Общото събрание на Районен съд- Видин има следните правомощия:
            - Определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя;
-  може да прави предложения за назначаване на председател на Районен съд - Видин и изслушва всички кандидати;
-  изслушва предложения от председателя на съда кандидат за назначаване на негов заместник и може да изразява становище относно предложението;
- обсъжда щатното разписание на администрацията на съда /чл.80, ал.1, т.11 от ЗСВ/
-  обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на съда;
- дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до дейността на районните съдилища;
-   приема вътрешни правила за организацията на дейността си;
- приема правила за определяне на натовареността на председателя на съда, на неговия заместник, на съдиите от районния съд, които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в случай на предписание на здравните органи;
-   анализира и обобщава практиката на Районен съд -Видин;
- дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, засягащи дейността на районните съдилища;
-  разглежда други въпроси по предложение на председателя на съда или на член на общото събрание;
-   приема решения в други предвидени от закона случаи;
-  Общото събрание може да изразява становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на районния съд при направено предложение от не по-малко от една трета от съдиите.
ІІ Свикване на Общото събрание
4.Общото събрание на Районен съд - Видин се свиква от председателя на съда или по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.
5.Общото събрание се свиква от председателя, а при отсъствието му от заместник - председател с писмена покана връчена на всеки съдия срещу подпис в нарочен списък.
 6./1/Поканата за ОС е със следното съдържание : дата, час, място на провеждането му, дневен ред на въпросите, които предстои да бъдат обсъдени и по които следва да се вземе решение.
              /2/В случай, че има писмени материали по точка от дневния ред, те се качват в сървъра, в папката на всеки съдия, за запознаване.
              /3/Писмените материали по дневния ред стоят на разположение на съдиите и на хартия в регистратурата на съда.
  /4/.В случаите, когато ОС се свиква по искане на не по-малко от 1/3 от съдиите, искането следва да се депозира в регистратурата и да съдържа: предложение за дата, час, място на провеждането му, дневен ред на въпросите, които се поставят за разглеждане и решаване, както и писмените материали, ако има такива и следва да е подписано от подалите го съдии с право на глас. Уведомяването за провеждане на ОС се извършва от служител , на когото е възложено това по реда на чл.5 и чл.6.
          7.Въвежда се Регистър на Общите събрания - по образец, който се води от нарочно определен служебен служител и в него се отбелязва всичко във връзка със свикването и провеждането на общите събрания, както и решенията.
    8./1/Поканата за ОС се връчва най-късно 3 /три/ дни преди датата на събранието.
  /2/Поканата се връчва на хартиен носител и тя се счита за получена с полагането на подпис за това в списъка, изготвен по реда, посочен по-горе.
  /3/Съдиите, които са в отпуск, в командировка или отсъстват по други причини, се уведомяват за свиканото общо събрание по личния им телефон, което се удостоверява от уведомяващото лице върху списъка за общото събрание и поканата.
9.Отказът за получаване на поканата за ОС се удостоверява в поканата и списъка от връчващия. В този случай, тя се счита редовно връчена.
ІІІ. Провеждане на Общото събрание. Решения на Общото събрание.
          10.Общото събрание се ръководи от председателя на съда, а при отсъствието му или по друга обективна причина - от заместник председател.
11./1/Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии с право на глас и приема решения с мнозинство, повече от половината от присъстващите.
     /2/В протокола на ОС се вписва кои съдии отсъстват и по какви причини.
     /3/Ако липсва необходимото мнозинство за провеждане на ОС, то се отлага за след час. Ако и тогава липсва необходимото мнозинство, ОС се отлага за първата възможна за всички съдии дата,  но не по-късно от 7 дни. Присъствалите не се канят отново.
12.По време на заседанията на Общото събрание се води протокол от някой от присъстващите съдии.
13./1/Заседанията на Общото събрание на Районен съд – Видин са открити .
     /2/В 7-дневен срок от провеждане на ОС, протоколът, подписан от председателстващ и протоколчик се публикува в сървъра на електронната папка на всеки съдия, а оригиналният хартиен екземпляр се подрежда от административния секретар във водения и съхраняван от него Регистър на общите събрание на Видински районен съд, ведно с всички книжа за  всяко общо събрание.
     /3/Поправки и допълнения в протокола се допускат по писмено искане на всеки член на ОС, депозирано до председателя на съда, в 3-дневен срок от публикуването му. Председателят свиква общото събрание на съдиите за произнасяне по искането. Решението на общото събрание е окончателно.
14./1/След проверка за редовност на провеждането, всяко заседание на ОС започва с приемане на предварително обявения дневен ред.
   /2/Допълнителна точка може да се внася в дневния ред най-късно в деня на насроченото общо събрание.
   /3/Постоянна точка от дневния ред на заседанията на ОС са “разни“, в която се включват всички оперативни въпроси, по които не се вземат решения.
15./1/Общото събрание взема решения с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии, освен ако Общото събрание не реши друго по някоя от точките от дневния ред или за всички точки на конкертното заседание, както и в случаите, когато в ЗСВ или друг нормативен акт е предвидено друго.
 /2/Общото събрание взема решения с тайно гласуване по всички кадрови въпроси, които са в компетентността на Общото събрание, с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината от присъстващите, освен когато в ЗСВ  не е предвидено друго.
   /3/По предложение на всеки съдия с право на глас, Общото събрание може да взема решение/ решения с тайно гласуване. Предложението се прави при провеждане на конкретното Общо събрание и се гласува веднага.
   /4/Решението за тайно гласуване се приема с мнозинство повече от половината от всички съдии.
 16.Гласуването е лично, като всеки член на Общото събрание има 1 глас. Не се допуска гласуване по делегация. Гласува се „за“ и „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 17./1/Процедура при тайно гласуване:
 В случаите на тайно гласуване, то се осъществява с хартиени бюлетини, изготвени за конкретния случай.Общото събрание избира персоналния състав на Мандатна комисияот трима членове, която да проведе гласуването.
Мандатната комисия:
изготвя бюлетините във вид, непозволяващ идентифицирането на гласоподавателя и ги подписва;
взема решение и указва на гласуващите начинът, по който следва да се отбелязва в бюлетината и съответно недействителността на бюлетината;
подготвя и запечатва урна за избора;
изготвя списъци за проведеното гласуване;
преброява гласовете;
изготвя протокол с резултата от проведеното тайно гласуване;
обявява резултата;
            Заедно с Мандатната комисия, Общото събрание избира и Контролна комисия, състоящасе от трима членове, чиито персонален състав е различен от този на Мандатната, която проверява списъците и бюлетините, с които е гласувано и преоброява повторно гласовете, в случаите, когато веднага е оспорен резултата от проведеното тайно гласуване.
            Всеки член на общото събрание на РС - Видин има право да се запознае подробно с книжата и резултата от проведеното тайно гласуване и да го оспори веднага, като изложи аргументите си за това пред Общото събрание.
            Ако Общото събрание реши – с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии, че е налице нарушение на процедурата по гласуване или неправилно преброяване, тайното гласуване се извършва отново, като процедурата започва отначало от изготвянето на нови бюлетини.
            Ако Общото събрание не приеме аргументите за опорочено гласуване, то взема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии за валидност на проведения таен вот и непровеждането на повторен вот.
            /2/Всички книжа от проведеното тайно гласуване се съхраняват от административния секретар за срок от 1 година.
18.При невъзможност да се вземе решение на конкретното събрание, председателстващият свиква ново заседание на събранието в едноседмичен срок, за което присъствалите съдии, се считат уведомени, а неприсъствалите се уведомяват по приетия с настоящите правила ред.
19.Взетите от Общото събрание на съдиите на Видински районен съд решенияот компетентността на Общото събрание са основание за издаване на заповед от Председателя на съда.
20. Тези Правила влизат в сила от датата на приемането им от Общото събрание на Районен  съд- Видин. още...
Протокол на комисия конкурс СЕКРЕТАРИ
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 562/22.11.2017 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
         1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
         2.АНЖЕЛА КРУМОВА ПАНЧЕВА
         3.ПОЛИНА ПЕТРОВА КАМЕНОВА
         4.САВИНКА ЕВТИМОВА АНГЕЛОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 18.01.2018 година в 9.30 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 19.01.2018 г. в 9.30 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
1.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА-не е представила необходимите документи за участие в конкурса, а именно: автобиография; декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемна на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата във вр. с чл. 107 ал. от КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспобност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство за работа, медицински удостоверение за липсата на психическо заболяване.           На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:

ПРОТОКОЛ
         Днес, 12.12.2017 /дванадесети декември две хиляди и седемнадесета/ година, назначената със заповед № 562/22.11.2017 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе първия етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 537/06.11.2017 година-проверка за съобразност на документите на кандидатите с обявлението за конкурса.
          .............................................................................................................
           Комисията обсъди и показателите, по които във втория и третия етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
                                                       Р Е Ш И:
        Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -бързина на писане /писане под диктовка/;
         -познания по българска граматика;
         -правопис;
         -пунктуация;
         -умения за изготвяне на писмо, изходящо до определен адресат за изискване на информация;
            Оценяването на кандидатите на третия етап на конкурса ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
            -общи познания на нормативните актове, свързани с дейността на съдебната администрация и на съдебните секретар в частност;
            -мотиви за работа като съдебен секретар в РС-Видин;
            -умения за работа в екип;
            -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
          Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Протокол на комисия конкурс деловодител-наказателно
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
         Днес, 04.12.2017 /четвърти декември две хиляди и седемнадесета/ година, назначената със заповед № 538/07.11.2017 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
ПЛАМЕН ПЕТКОВ- съдия в Районен съд Видин и
ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          .......................................................................................................
         Комисията обсъди и показателите, по които във втория етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
                                                       Р Е Ш И:
        Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -познания по Правилника за администрацията в съдилищата, за работата на съдебния деловодител и в частност на съдебния деловодител в наказателно деловодство;
         -мотиви за работа като съдебен деловодител в орган на съдебна власт  и в частност в наказателно деловодство;
         -умения за работа с граждани;
         -образование и квалификация;
         -умения за работа в екип;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
         -компютърна грамотност;
         Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                                ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                                ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                                ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...