Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Обявление конкурс съдсекретар 11.2018-нов
Публикувано на 29.11.2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ОБЯВЛЕНИЕ
     Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:
     Общи минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни разпоредби
     Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
    Специфични изисквания за заемане на длъжността  
    Кандидатът да има средно образование, отлични познания по нормативните актове, свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност. 
    Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
    Първи етап: по документи
     Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка-минимум 250 удара в минута, вярно граматически и стилово изписване, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
    Трети етап: събеседване
     Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
     Място и срок за подаване:
     Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.
     Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
      Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
     Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
    Минималният размер на основната заплата е 621.00  лева, минималният ранг е V-25 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Д.Димитров/

още...
Протокол конкурс секретар ІІІ-23.11.2018
ПРОТОКОЛ
На 23.11.2018 /двадесет и трети ноември две хиляди и осемнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
От участвалите в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация кандидати се явиха:
1.Илияна Асенова Иванова
2.Лорета Цветанова Петрова
НЕ СЕ ЯВИ кандидатът
Дилян Иванов Борисов
Комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин изслуша кандидатите, но взе решение да не извършва класиране, тъй като участниците не са покрили основното изискване за заемане на длъжността, а именно изискването за скорост, посочено в Заповедта за обявяване на конкурса: бързина на писане под диктовка-минимум 250 удара в минута.
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му.
                                                        ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
І етап-протокол на комисия конкурс СЕКРЕТАРИ-11.18
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 386/12.10.2018 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1.ДИЛЯН ИВАНОВ БОРИСОВ
          2.ИЛИЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА
          3.ЛОРЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 22.11.2018 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 23.11.2018 г. в 10.00 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
          1. МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
 
На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
ЗАПОВЕД утвърждава изменения в прав.за случ.разпределение
ЗАПОВЕД
39а
22.01.2018 година
На основание чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт
УТВЪРЖДАВАМ:
           
            ИЗМЕНЕНИЯТА на действащите вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд-Видин, както следва:
            Чл.15 За периода на отсъствие по обективни причини, продължаващо до три работни дни непрекъснато, съответния отсъстващ съдия не се изключва от разпределението на дела, с изключение на делата, посочени в чл. 329 от Закона за съдебната власт.
            В индивидуалния профил на съдиите по изключение се извършва корекция и изравняване на броя разпределени по видове дела, с цел да не се допуска неравномерно натоварване, а именно:
            -при ползване на отпуск поради временна неработоспособност повече от петнадесет календарни дни;
            -при отпуск за отглеждане на дете;
            -при ползване на не по-малко от 15 /петнадесет/ работни дни непрекъснат отпуск, включително и неплатен такъв.
            При наличие на някое от посочените по-горе основания корекцията и изравняването в индивидуалния профил на съответния съдия се извършва към средната стойност на броя дела от съответния вид, постъпили в съда в периода на отсъствие.
            Корекцията се извършва от системния администратор при спазване на горната разпоредба, след нарочна заповед на административния ръководител-председател или неговия заместник.
            Изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.
            
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                       /Д.Димитров /
още...
ИЗМЕНЕНИЕ на утвърдените вътрешни правила за сл.разпределение
ИЗМЕНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РС-ВИДИН
Чл.15 За периода на отсъствие по обективни причини, продължаващо до три работни дни непрекъснато, съответния отсъстващ съдия не се изключва от разпределението на дела, с изключение на делата, посочени в чл. 329 от Закона за съдебната власт.
            В индивидуалния профил на съдиите по изключение се извършва корекция и изравняване на броя разпределени по видове дела, с цел да не се допуска неравномерно натоварване, а именно:
            -при ползване на отпуск поради временна неработоспособност повече от петнадесет календарни дни;
            -при отпуск за отглеждане на дете;
            -при ползване на не по-малко от 15 /петнадесет/ работни дни непрекъснат отпуск, включително и неплатен такъв.
            При наличие на някое от посочените по-горе основания корекцията и изравняването в индивидуалния профил на съответния съдия се извършва към средната стойност на броя дела от съответния вид, постъпили в съда в периода на отсъствие.
            Корекцията се извършва от системния администратор при спазване на горната разпоредба, след нарочна заповед на административния ръководител-председател или неговия заместник.
            Изменението на Правилата влиза в сила в деня на утвърждаването му със заповед на административния ръководител-председател. още...
Обявление конкурс съдсекретар 09.2018
Публикувано на 01.10.2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ОБЯВЛЕНИЕ
Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ,който ще се проведе при следните изисквания и начин:
Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
Кандидатът:
да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
Специфични изисквания за заемане на длъжността  
Кандидатът да има средно образование,отлични познания по нормативните актове,свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични познания по граматика, стилистика,правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност. 
Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
Първи етап: по документи
 Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка-минимум 250 удара в минута, вярно граматически и стилово изписване, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
Трети етап: събеседване
Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
Място и срок за подаване:
Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.
Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
Минималният размер на основната заплата е 621.00  лева, минималният ранг е V-25 лв.
                                                                             
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Д.Димитров/ още...
Препис протокол секретар ІІІ-09.2018
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
                                   
ПРОТОКОЛ
На 14.09.2018 /четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
Явиха се всички кандидати, участвали в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация, а именно:
1.Гергана Тошкова Стефанова
2.Албена Любенова Михайлова
3.Оля Велизарова Петрова
В обявения час 10:00 часа, комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин, пристъпи към събеседване с кандидатите.
..............................................................................................................................................................................
Комисията реши оценяването и класирането на кандидатите да се извърши на 14.09.2018 година от 14:30 часа.       
На 14.09.2018 година от 14:30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система в отделни таблици, неразделна част от настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
1. ОЛЯ ВЕЛИЗАРОВА ПЕТРОВА -162 точки;
2. ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА -99.10 точки;
3. АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА -84.50 точки;
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати конкурс СЕКРЕТАРИ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 239/21.06.2018 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
1.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
2.АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА
3.ИЛИЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА
4.ОЛЯ ВЕЛИЗАРОВА ПЕТРОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 13.09.2018 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 14.09.2018 г. в 10.00 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
          1.ЛОРЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА - към заявлението не е приложена декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата  и копие на трудова книжка.
 
На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.

ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
ЗАПОВЕД-ВАКАНЦИЯ - 2018
 
още...
Обявление конкурс съдсекретар 2018
Публикувано на 18.06.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ,който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.   
    Специфични изисквания за заемане на длъжността   
    Кандидатът да има средно образование,отлични познания по нормативните актове,свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични познания по граматика, стилистика,правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност.  
    Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
    Първи етап: по документи
     Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка-минимум 250 удара в минута, вярно граматически и стилово изписване, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
    Трети етап: събеседване
     Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
     Място и срок за подаване:
     Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.
     Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
    Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
   Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
  Минималният размер на основната заплата е 606  лева, минималният ранг е V-25 лв.
                                                                             
                                                                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Д.Димитров/
още...