Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Февруари 2019 (98)
Януари 2019 (162)
Декември 2018 (147)
Ноември 2018 (171)
Октомври 2018 (169)
Септември 2018 (42)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Препис - протокол конкурс секретар ІІІ - 18.01.2019
ПРОТОКОЛ
На 18.01.2019 /осемнадесети януари две хиляди и деветнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
От участвалите в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация кандидати се явиха:
1.Анелия Любомирова Крумова
2.Гергана Тошкова Стефанова
3.Стефан Петров Ненчев
4.Албена Теофилова Милчева
5.Милена Севдалинова Евтимова
В обявения час 10:00 часа, комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин, пристъпи към събеседване с кандидатите.
……………………………………………………………………………
Комисията реши оценяването и класирането на кандидатите да се извърши на 18.01.2019 година от 14:30 часа.       
На 18.01.2019 година от 14:30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система в отделни таблици, неразделна част от настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
1. МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА – 139.50 точки;
2. СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ – 132 точки;
3. АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА - 124.70 точки
4. ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА - 120.20 точки;
3. АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА - 94.20 точки;
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
                                                                 ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                                 ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                                 ЕЛЕНА ЯКИМОВА:
още...
Обявление конкурс съд. деловодител-2019
Публикувано на 21.01.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
   Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност”съдебен деловодител-наказателно деловодство” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ,който ще се проведе при следните изисквания и начин:
   Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
   Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
    Специфични изисквания за заемане на длъжността  
    Кандидатът да има средно образование,отлични познания по Правилника за администрацията в съдилищата за работата на съдебния деловодител и в частност съдебния деловодител в наказателно деловодство, да притежава компютърна грамотност, познания по общи деловодни техники и съвременни офис процедури, да притежава умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност, способност за работа с граждани. 
    Начин на провеждане на конкурса- на два етапа
    Първи етап: по документи-допускане на кандидатите до участие в конкурса
    Втори етап: събеседване
    Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.156 ал.1т.1 и т.2 от  Правилника за администрацията в районните,окръжните,административните,военните и апелативни  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на:свидетелство за съдимост;медицинско свидетелство за работа;медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
    Място и срок за подаване:
    Място: Сградата на съда-Видин,пл.”Бдинци” № 1 ,стая №12 , етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа.
    Срок:Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
   Основни длъжностни задължения: Комплектова постъпилите и разпределени на съдията докладчик документи, по които се образуват наказателни дела, извършва вписвания в деловодните книги, изготвя призовки и съобщения по делото, с изключение на отложените, предоставя справки по делата, подготвя за доклад делата, следи за изтичане на процесуалните срокове, организира и поддържа подреждането на наказателните дела съгласно разпоредбите на ПАС.
  Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
  Минималният размер на основната заплата е 621 лева, минималният ранг е V-25 лв. още...
І етап-протокол на комисия конкурс СЕКРЕТАРИ-2019
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ПРОТОКОЛ
         Днес, 02.01.2019 /втори януари две хиляди и деветнадесета/ година, назначената със заповед № 461/11.12.2018 година на председателя на Районен съд-Видин комисия състав:
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ - заместник административен ръководител-заместник председател на Районен съд Видин
          АНДРЕЙ ДЕЧЕВ /резервен член/- съдия в Районен съд Видин и
          ЕЛЕНА ЯКИМОВА- административен секретар на Районен съд Видин
          проведе първия етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд гр. Видин, обявен със заповед № 427/26.11.2018 година-проверка за съобразност на документите на кандидатите с обявлението за конкурса.
          Постъпили са заявления за участие в конкурса с приложени документи от следните кандидати:
          1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА-заявление с вх. № 13968/14.12.2018 г.           
          2.ИРЕНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА-заявление с вх. № 14181/20.12.2018 г.
          3.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА-заявление с вх. № 14244/21.12.2018  г.
          4.СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ-заявление с вх.№ 14331/27.12.2018 г.
          5.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА-заявление с вх.№ 14339/27.12.2018 г.
            6.МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА-заявление с вх.№ 14361/28.12.2018 г.
                   
          Комисията разгледа постъпилите заявления, провери приложени ли са всички необходими документи и прецени дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в заповедта за обявяване на конкурса и обявлението, публикувано на електронната страница на съда и в бр. 95 на вестник НИЕ и поставено на таблото за съобщения на съда.
          Извършената документална проверка показа, че кандидатите са представили изискуемите документи и отговарят напълно на посочените в обявата изисквания.
          Поради което комисията 
РЕШИ :
          ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, кандидатите:
          1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
          2.ИРЕНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
          3.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
          4.СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
          5.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА
          6.МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА
         Допуснатите до участие във втория етап на конкурса следва да се явят на 17.01.2019 година в 10.00 часа на 4 етаж в сградата на Съда, пред кабинет № 30 за провеждане на втория етап от конкурса-проверка бързината на писане/писане под диктовка-минимум 250 удара в минута,  правопис и пунктуация /граматически и стилово вярно изписване/.
           
На 18.01.2019 година допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят в 10.00 часа на 4 етаж в сградата на Съда, пред кабинет 30 за провеждане на третия етап на конкурса-събеседване.
           Комисията обсъди и показателите, по които във втория и третия етап на конкурса ще оценява кандидатите и
 
                                                       Р Е Ш И:
          Оценяването на кандидатите ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -бързина на писане /писане под диктовка/-минимум 250 удара в минута;
         -познания по българска граматика;
         -правопис;
         -пунктуация;
            Оценяването на кандидатите на третия етап на конкурса ще се извършва индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по шестобалната система по следните показатели:
         -общи познания на нормативните актове, свързани с дейността на съдебната администрация и на съдебния секретар в частност;
         -мотиви за работа като съдебен секретар в РС-Видин;
         -умения за работа в екип;
         -образование и квалификация;
         -специфични изисквания, като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност;
          Членовете на комисията поотделно ще попълват карти за оценка, неразделна част от настоящия протокол, за оценяване на кандидатите по всеки един показател. Общата оценка на всеки кандидат да се формира от сбора на оценките на членовете на комисията.
                                                        ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                        АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА:


РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 461/11.12.2018 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1.АНЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА КРУМОВА
          2.ИРЕНА ЦВЕТАНОВА БОРИСОВА
          3.ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА
          4.СТЕФАН ПЕТРОВ НЕНЧЕВ
          5.АЛБЕНА ТЕОФИЛОВА МИЛЧЕВА
          6.МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 17.01.2019 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 18.01.2019 г. в 10.00 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
                                                             ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                             АНДРЕЙ ДЕЧЕВ:
                                                             ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
Обявление конкурс съдсекретар 11.2018-нов
Публикувано на 29.11.2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ОБЯВЛЕНИЕ
     Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:
     Общи минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни разпоредби
     Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
    Специфични изисквания за заемане на длъжността  
    Кандидатът да има средно образование, отлични познания по нормативните актове, свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност. 
    Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
    Първи етап: по документи
     Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка-минимум 250 удара в минута, вярно граматически и стилово изписване, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
    Трети етап: събеседване
     Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
     Място и срок за подаване:
     Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.
     Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
      Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
     Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
    Минималният размер на основната заплата е 621.00  лева, минималният ранг е V-25 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Д.Димитров/

още...
Протокол конкурс секретар ІІІ-23.11.2018
ПРОТОКОЛ
На 23.11.2018 /двадесет и трети ноември две хиляди и осемнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
От участвалите в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация кандидати се явиха:
1.Илияна Асенова Иванова
2.Лорета Цветанова Петрова
НЕ СЕ ЯВИ кандидатът
Дилян Иванов Борисов
Комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин изслуша кандидатите, но взе решение да не извършва класиране, тъй като участниците не са покрили основното изискване за заемане на длъжността, а именно изискването за скорост, посочено в Заповедта за обявяване на конкурса: бързина на писане под диктовка-минимум 250 удара в минута.
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му.
                                                        ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                        ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                        ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
І етап-протокол на комисия конкурс СЕКРЕТАРИ-11.18
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
       Комисията по провеждане на конкурса за заемане свободната бройка за длъжността „съдебен секретар” в Районен съд –Видин, определена  със заповед № 386/12.10.2018 год. ДОПУСКА до участие във втория етап на конкурса кандидатите:
          1.ДИЛЯН ИВАНОВ БОРИСОВ
          2.ИЛИЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА
          3.ЛОРЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
        Допуснатите до участие кандидати следва да се явят на 22.11.2018 година в 10.00 часа пред кабинет № 30, в сградата на Съда за провеждане на втория етап от конкурса-практически и на 23.11.2018 г. в 10.00 часа за провеждане на третия етап от конкурса-събеседване.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА:


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” В РАЙОНЕН СЪД –ВИДИН
          1. МИЛЕНА СЕВДАЛИНОВА ЕВТИМОВА-към заявлението не е приложена декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.
 
На основание чл. 142 ал. 7 от Правилника за администрацията в съдилищата /в сила от 22.08.2017 година/ недопуснатият кандидат може да подаде жалба до административния ръководител на РС-Видин в седемдневен срок от обявяването на списъка.
                                                         ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
                                                         ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
                                                         ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...
ЗАПОВЕД утвърждава изменения в прав.за случ.разпределение
ЗАПОВЕД
39а
22.01.2018 година
На основание чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт
УТВЪРЖДАВАМ:
           
            ИЗМЕНЕНИЯТА на действащите вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд-Видин, както следва:
            Чл.15 За периода на отсъствие по обективни причини, продължаващо до три работни дни непрекъснато, съответния отсъстващ съдия не се изключва от разпределението на дела, с изключение на делата, посочени в чл. 329 от Закона за съдебната власт.
            В индивидуалния профил на съдиите по изключение се извършва корекция и изравняване на броя разпределени по видове дела, с цел да не се допуска неравномерно натоварване, а именно:
            -при ползване на отпуск поради временна неработоспособност повече от петнадесет календарни дни;
            -при отпуск за отглеждане на дете;
            -при ползване на не по-малко от 15 /петнадесет/ работни дни непрекъснат отпуск, включително и неплатен такъв.
            При наличие на някое от посочените по-горе основания корекцията и изравняването в индивидуалния профил на съответния съдия се извършва към средната стойност на броя дела от съответния вид, постъпили в съда в периода на отсъствие.
            Корекцията се извършва от системния администратор при спазване на горната разпоредба, след нарочна заповед на административния ръководител-председател или неговия заместник.
            Изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.
            
                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                       /Д.Димитров /
още...
ИЗМЕНЕНИЕ на утвърдените вътрешни правила за сл.разпределение
ИЗМЕНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В РС-ВИДИН
Чл.15 За периода на отсъствие по обективни причини, продължаващо до три работни дни непрекъснато, съответния отсъстващ съдия не се изключва от разпределението на дела, с изключение на делата, посочени в чл. 329 от Закона за съдебната власт.
            В индивидуалния профил на съдиите по изключение се извършва корекция и изравняване на броя разпределени по видове дела, с цел да не се допуска неравномерно натоварване, а именно:
            -при ползване на отпуск поради временна неработоспособност повече от петнадесет календарни дни;
            -при отпуск за отглеждане на дете;
            -при ползване на не по-малко от 15 /петнадесет/ работни дни непрекъснат отпуск, включително и неплатен такъв.
            При наличие на някое от посочените по-горе основания корекцията и изравняването в индивидуалния профил на съответния съдия се извършва към средната стойност на броя дела от съответния вид, постъпили в съда в периода на отсъствие.
            Корекцията се извършва от системния администратор при спазване на горната разпоредба, след нарочна заповед на административния ръководител-председател или неговия заместник.
            Изменението на Правилата влиза в сила в деня на утвърждаването му със заповед на административния ръководител-председател. още...
Обявление конкурс съдсекретар 09.2018
Публикувано на 01.10.2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ОБЯВЛЕНИЕ
Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ,който ще се проведе при следните изисквания и начин:
Общи минимални изисквания за заемане на длъжността,предвидени в нормативни разпоредби
Кандидатът:
да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
Специфични изисквания за заемане на длъжността  
Кандидатът да има средно образование,отлични познания по нормативните актове,свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични познания по граматика, стилистика,правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност,комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност. 
Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
Първи етап: по документи
 Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка-минимум 250 удара в минута, вярно граматически и стилово изписване, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
Трети етап: събеседване
Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
Място и срок за подаване:
Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.
Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
Минималният размер на основната заплата е 621.00  лева, минималният ранг е V-25 лв.
                                                                             
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Д.Димитров/ още...
Препис протокол секретар ІІІ-09.2018
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
                                   
ПРОТОКОЛ
На 14.09.2018 /четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета/ година комисията по провеждане на конкурса за назначаване на свободната щатна бройка за длъжността съдебен секретар в Районен съд-Видин проведе третия етап на конкурса-събеседване.
Явиха се всички кандидати, участвали в етапа за проверка на уменията за писане под диктовка, на познанията по българска граматика, правопис и пунктуация, а именно:
1.Гергана Тошкова Стефанова
2.Албена Любенова Михайлова
3.Оля Велизарова Петрова
В обявения час 10:00 часа, комисията по провеждане на конкурса в състав ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ-заместник председател на Районен съд-Видин, ПЛАМЕН ПЕТКОВ-съдия в Районен съд Видин и ЕЛЕНА ЯКИМОВА-административен секретар на Районен съд Видин, пристъпи към събеседване с кандидатите.
..............................................................................................................................................................................
Комисията реши оценяването и класирането на кандидатите да се извърши на 14.09.2018 година от 14:30 часа.       
На 14.09.2018 година от 14:30 часа комисията започна оценяване на всеки кандидат поотделно по утвърдените показатели. Всеки член на комисията постави оценки по шестобалната система в отделни таблици, неразделна част от настоящия протокол. Оценките на членовете на комисията се сборуваха и на основание общия брой получени точки, отразени в обобщена таблица, също неразделна част от този протокол, комисията класира кандидатите както следва:
1. ОЛЯ ВЕЛИЗАРОВА ПЕТРОВА -162 точки;
2. ГЕРГАНА ТОШКОВА СТЕФАНОВА -99.10 точки;
3. АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА -84.50 точки;
Настоящият протокол се представя на административния ръководител-председател на Районен съд-Видин за упражняване на правомощията му по чл.145 от Правилника за администрацията в съдилищата.
ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ:
ПЛАМЕН ПЕТКОВ:
ЕЛЕНА ЯКИМОВА: още...