Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Април 2019 (116)
Март 2019 (198)
Февруари 2019 (138)
Януари 2019 (160)
Декември 2018 (146)
Ноември 2018 (171)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2955-2018
 
още...
решение по АНД № 1546-2018
 
още...
мотиви по НОХД № 569-2018
 
още...
ЗАПОВЕД утвърждава изменения в прав.за случ.разпределение-2019
ЗАПОВЕД
№ 163
15.04.2019 година
На основание чл.80, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт
УТВЪРЖДАВАМ:
            
             ИЗМЕНЕНИЯТА на действащите вътрешни правила за случайно разпределение на делата в Районен съд-Видин, както следва:
             Чл. 12 Разпределението по видове дела се извършва както следва:
             т. 3 наказателни дела-наказателни дела от общ характер /НОХД/; наказателни дело от общ характер-чл. 382 НПК /НОХД-чл. 382 НПК/; наказателни дела от частен характер /НДЧХ/; частни наказателни дела /ЧНД/; частни наказателни дела МН /мярка за неотклонение, производства по мерки за неотклонение; частни наказателни дела-ЗЗ /закон за здравето/; частни наказателни дела 23-25 НК /кумулации/; частни наказателни дело-производства по чл. 243 ал.4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК /ЧНД-чл. 243 ал. 4 НПК и чл. 244 ал. 5 НПК/ и административно наказателни дела /АНД/.
             В разпределението на посочените дела се включват всички наказателни състави:
             съдия Даниел Цветков-V състав, административен ръководител-председател
             съдия Пламен Петков-І състав
             съдия Вероника Станкова-ІІ състав
             съдия Мариела Йосифова-ІІІ състав
             съдия Андрей Дечев-ІV състав
             Чл.16
             т. 3. Прилагане на подбора чрез опция по „дежурство“
             -по частни наказателни дела-по искания на органите на досъдебното производство за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК за разрешение или одобрение на процесуални действия, разпити по чл. 222 и 223 НПК, по молби за разкриване на банкова или търговска тайна по Закона за кредитните институции /ЗКИ/, Закон за публичното предлагане на ценни книги /ЗППЦК/, Закон за електронните съобщения /ЗЕС/, искане по чл. 159а от НПК, Закон за специалните разузнавателни средства и Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/.
             Изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                               /Д.Цветков/
още...
решение по НАХД № 221-2019
 
още...
решение по гр.д. № 2412-2018
 
още...
решение по гр.д. № 2340-2018
 
още...
решение по гр.д. № 1169-2018
 
още...
определение по гр.д. № 832-2019
 
още...
споразумение по НОХД № 464-2019
 
още...