Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Септември 2019 (12)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (207)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)
Април 2019 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1509-2018
 
още...
споразумение по НОХД № 1463-2018
 
още...
споразумение по НОХД № 1428-2018
 
още...
решение по гр.д. № 2586-2018
 
още...
решение по гр.д. № 2585-2018
 
още...
решение по гр.д. № 2008-2018
 
още...
решение по АНД № 1305-2018
 
още...
решение по АНД № 1139-2018
 
още...
определение по ЧНД № 1370-2018
 
още...
Обявление конкурс съдсекретар 11.2018-нов
Публикувано на 29.11.2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН
ОБЯВЛЕНИЕ
     Районен съд  Видин обявява конкурс за свободната длъжност ”съдебен секретар” в Районен съд-Видин при условията на чл.67ал.1т.1 КТ, който ще се проведе при следните изисквания и начин:
     Общи минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни разпоредби
     Кандидатът:
    да е пълнолетен български гражданин; да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не е поставен под запрещение; да не е лишен от правото да заема определена длъжност.
    По отношение на кандидата следва да липсват обстоятелствата по чл.107а ал.1 КТ.  
    Специфични изисквания за заемане на длъжността  
    Кандидатът да има средно образование, отлични познания по нормативните актове, свързани с изпълнение на длъжността, да притежава компютърна грамотност или машинописна правоспособност, да притежава отлични познания по граматика, стилистика, правопис и пунктуация; да притежава отлични практически умения за работа със стандартна офис техника; да притежава бързина на писане; умения за работа в екип, да притежава качества като експедитивност и организираност, комуникативност, дискретност, инициативност и лоялност. 
    Начин на провеждане на конкурса- на три етапа
    Първи етап: по документи
     Втори етап /практически/- бързина на писане /писане под диктовка-минимум 250 удара в минута, вярно граматически и стилово изписване, който ще се проведе не по-рано от 14 дни от изнасяне на списъка с допуснатите кандидати
    Трети етап: събеседване
     Необходими документи за участие в конкурса :  писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса , към което кандидатът прилага : автобиография ;  декларация, че отговаря на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността по чл.141 от  Правилника за администрацията в  съдилища във вр. с чл.107а ал.1 КТ, копие на: диплома за завършено образование, удостоверение за компютърна грамотност или машинописна правоспособност, на трудова, служебна или осигурителна книжка, документи за допълнителна квалификация; оригинал на: медицинско свидетелство за работа; медицинско удостоверение за липсата на психическо заболяване; пълномощно, ако документите не се подават лично от кандидат.
     Място и срок за подаване:
     Място: Сградата на съда-Видин, пл.”Бдинци” № 1, стая № 12, етаж първи /Регистратура/, всеки работен ден от 9:30 до 17:00 часа.
     Срок: Един месец, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. Документите се подават лично или чрез пълномощник.
      Основни длъжностни задължения: Подготвя делата за разглеждане в съдебни заседания, изготвя и прилага в делата протоколи от съдебни заседания, подготвя за публикуване изготвените съдебни актове, изготвя писма до различни институции в изпълнение разпорежданията на съда.
     Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в служба „Регистратура” на съда.
    Минималният размер на основната заплата е 621.00  лева, минималният ранг е V-25 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/Д.Димитров/

още...